Cité Malherbes: Gérard S. 73 An Viol So Nies Sandrine 34 An A Plizir Repriz

Sok ek konsternasyon pou Yvonne*, 83 an. Sandrine*, so tipti tifi ki ena 34 an, ek soufer enn andikap mantal, finn viktim viol a plizir repriz de-lapar so tonton Gérard S., 73 an.

Se granmer ki okip Sandrine depi so nesans ki finn denons sa. “Apre ki mo tifi finn ansint, so mari finn volatize. Monn pran swin so ti bebe depi premie zour. Koumansman, personn pa ti remarke ki zanfan-la soufer enn andikap mantal. Se avek letan ki bann pros inn konstate ki zanfan-la ena bann problem.”

Loading...

Yvonne inn adapte avek sa sitiasyon-la. “Mo bann zanfan ti deza gran ek mo ti kapav konsakre mo letan pou mo tipti zanfan. Pandan 2-3 lane, li finn frekant enn sant spesialize me sitiasyon-la finn konplike par laswit. So bann kamarad ti pe mok li ek li finn aret al laba.” Depi sa, granmer-la amen li avek li kan li deplase.

De-trwa lane desela, zot finn instal zot dan enn kartie ki trouv dan Plaine-Wilhems. Lakaz-la ti diviz a de. Devantir-la okipe par Gérard S., 73 an, enn gran tonton tipti zanfan-la. Li marye ek papa enn lafami ek ti pe viv tousel. Yvonne ek Sandrine abit par deryer.

Granmer-la ek Sandrine pas laplipar zot letan guet televizyon. Yvonne li manb enn asosiasyon trwaziem az. Li partisip souvan a bann aktivite par sa asosiasyon-la.

Surpri an plin aksyon

Parfwa, granmer-la dormi. Li pa kas latet paski li kone Sandrine pou res lakaz trankil. Tonton-la inn byin obzerv li ek movman granmer-la ek so tipti tifi. Se pandan sa bann moman lamem, kot Sandrine tousel, ki li finn profite pou fer sa bann akt-la.

Granmer-la inn soke apre ki linn trouv tonton-la an aksyon ek finn rakont so mezavantir avek so tipti tifi. “Gérard S. inn profite pandan ki mo dormi pou komet so forfe.” Ver 13hr, Zedi le 12 Oktob, enn pros lafami, ki abit mem lokalite, inn al kot Yvonne. Kan linn aprose, linn konstate ki tonton-la an plin aksyon avek Sandrine.

“Li finn imobiliz Sandrine ek apiy li kont miray,” temwin-la soutenir avek lapolis. Soke par sa sen-la, pros-la finn alert Sandrine so granmer.

“Kan monn leve ek monn trouv mo ti zanfan rantre, li dir mwa ki li pe santi so parti intim brile. Mo finn kone ki finn pase avek li,” Yvonne konfie.

Granmer-la, mama Sandrine ek dimoun ki finn trouv sa sen-la finn al stasyon lapolis pou fer enn depozisyon. Dan so deklarasyon, viktim prezume inn soutenir ki pa ti premie fwa ki li finn subir enn akt parey. Li dir li pa konn bann dat ek zour exak. Li azoute ki li finn osi viktim sodomi. Zen fam-la finn examine par enn medsin lezist.

Lapolis inn ouver enn lanket lo sa zafer-la. Zot inn aret tonton-la Merkredi le 18 Oktob. Zedi, li finn konparet divan Bail and Remand Court sou enn sarz provizwar pou viol ek sodomi. Li nie tou akizasyon ki finn formule par so nies ek temwin. “Mo pa kone kifer li pe koz manti. Mo pann fer li naryin.”

Vandredi, sispe-la finn prezant lakour Curepipe. Li pou examine par enn medsin lezist.

Comments

comments