Ladrog Ek Prostitusyon: Emma 27 An Rakont So Kalver

Li finn tonb dan enn langrenaz. Li finn rekolte plizir maladi, parmi sida ek enn invalidite. Li finn desid pou temwanie so desant dan lanfer, ki finn dire 10 an, afin pou sansibiliz bann zen lo bann mefe ladrog.

Li ena 27 an, ek Emma gengn Rs 5000 kouma pansyon invalidite. Li sel tifi sorti enn lafami modest, ladan so papa enn fonksyoner, li ena bon kalifikasyon akademik. Li viv dan enn fobourg dan lakapital. Li konfie: “Mo finn gengn enn adolesans difisil ek kan mo ti ena 14 an, monn esay swiside akoz mo paran finn separe, mo mama finn al deor ek mo papa finn vinn alkolik ziska vinn violan.”

Emma pa finn ena lot swa ki pou al viv kot so granmer dan mem lokalite. Kan li finn gengn 16 an, li finn rankontre enn zom ki de fwa pli gran ki li.

“Li ti ena 33 an me li ti zantiy ek atansyone ek li ti pe travay kouma azan sekirite.”

Pou pey mo bann doz ek subvenir bezwin so zanfan, Emma inn koumans prostitue.

Zot inn koumans res an konkubinaz ek enn an apre, Emma finn gengn enn ti bebe. Li dekouver ki so konpagnon enn konsomater ladrog ek lalkol.

Li pann kapav evit sa ek inn rant ladan li osi. Li finn vinn akro pou lalkol, gandia ek sikotrop. Apre, li finn koumans tous ladrog dir. Akoz pena ase larzan ek inn rant dan langrenaz ladrog, li finn expilse depi lakaz lafami so konkubin.

“Mo concubin ti perdi so travaille et ti gagne ene case vol kote li ti alle ferme 3 ans. Mo ti ena 19 ans et mo banne famille pas ti oule ramasse moi. Mo fine trouve moi avec mo zenfant sans travail, sans l’argent pou paye la creche, sans nanye.”

Emma inn resi trouv refuz kot enn ‘kamarad’ toxikomann ek prostitue. Se koumsa mem ki li finn fer so premie pa dan sa komers laser-la. “Monn kit mo zenfant kote mo granmere et mo ti pe trace lors Grand-Baie pou gagne kass, me mo ti sorti ziss ar bann etranze ek capitaine bateau dans le port.”

Pou pey so bann doz kotidyin ek subvenir bezwin so zanfan, Emma kontinie prostitue. Kan so konpagnon inn sorti prizon, li finn pran posesyon zot zanfan. “Li dire moi ki mo ene sakal pourri et linn pouss moi. Ziska zordi zenfant la avec li, li pas less moi get li et li batt moi kan mo vine devant so la porte.”

Kan linn gengn 25 an, Emma finn koumans gengn problem lasante. Apre enn test disan lopital, sa nouvel-la inn tonbe: Li seropozitif. So leta lasante inn koumans deteriore. Li konsian ki pronostik so lavi pa favorab me li dir ki li pa kapav aret drogue ek prostitue.

Sel swe ki Emma ena: pass letan avek so garson ki azordi ena 7 an. “Kan ou ene drogué et enn prostitué, la porte fermer partout pou ou. Mo fine alle tape la porte plusieurs autorité pou trouve mo zenfant. Personne pas aide moi.”

Solisite pou enn rekasyon, ex-konkubin Emma afirme ki li reprezant enn danze pou zot garson. “Moi monn repenti et monn refaire mo la vie. Kan monn sorte dans prison, zenfant la ti victime maltraitance, monn reprend li et mo pe donne li ene meilleur la vie. Emma koze menti, li dire donne li kass sinon li pou prend la garde zanfan la… Pou la drogue, Emma prete à tout !”

Comments

comments