Lakour Intermediyer: Saki Devi Fer Avek So Tifi Inpardonab

So avoka soutenir ki so santans ‘harsh and excessive’. Devi (prenon fiktif), ki finn rekonet koupab pou vann so tifi, inn interzet enn apel yer, Vandredi le 20 Oktob. Se apre enn santans ki mazistrat Niroshini Ramsoondar depi lakour intermediyer finn prononse.

Mama sa lafami-la inn gengn sis mwa prizon sou de sef akizasyon ‘engage child in prostitution’. Li finn libere kont enn kosyon Rs 15 000.

Sa bann fe-la remonte 7 Mai 2011. Apre enn violan diskisyon avek so mari, Devi finn al laplaz an konpagni so tifi. Li finn aprose par neve so mari, ki ti akonpanie par so enn kamarad. Li finn donn enn som Rs 100 avek mama tifi-la ek finn amen tifi-la lo enn terin football avan viol li. Apre so forfe, li finn donn Rs 1000 avek mama-la.

An larm, tifi-la inn konfie avek so mama Devi me li finn desid pou pa port plint par per reprezay. Anfe, li ti pe servi so zanfan pou gengn larzan pou aste bann zafer alimanter. Devi inn osi permet enn etranze ki ti sou pou gengn relasyon sexuel avek so tifi. Zom-la finn donn li Rs 200 so landimin.

Arete, mama-la inn promet pou pa re-vann so tifi. “Mo pa ti kone ki vann mo zanfan enn deli,” li finn dir avan prezant so exkiz avek lakour. Li azoute “Mo dakor trwa frwa mo finn vann mo tifi me akoz lamiser monn fer sa.”

Devi ti pled non-koupab. Li finn retenir servis Mes Rama Valayden ek Neelkant Dulloo.

Comments

comments