[Exclusive] Rose-Hill: Kangana 28 an “Monn dormi avek mo bofrer akoz..”

Kangana* (non fiktif) ek abitant Rose-Hill inn desid pou rakont so mezavantir avek nou apre ki linn gard sa sekre-la pandan 5 an dan so leker. Sa zen fam 28 an-la maryer depi 6 an avek so mari, ki travay kouma mason ek ena 37 an. Vwasi so zistwar…

Kangana konfie: “Mo kone boukou dimoun pa pou konpran mwa ek pou ziz mwa. Ena pou donn mwa tit pi***. Me zis mo tousel konn soufrans ek kalver ki mo pe pase dan lavi mo maryaz. Monn marye kan mo ti ena 22 an paski mo ti ansint mo mari. Se enn maryaz forse kouma nou dir zis akoz nou zanfan. Lafami parti kot li pa ti dakor avek nou relasyon.”

Nou viktim rakonte ki apre 8 mwa zot maryaz, li finn donn nesans enn tifi. Sa wit mwa ti enn kalver pou Kangana kot lafami so mari. Li finn pas boukou mizer ek enn martir. Se laba mem ki li finn fer konesans so bofrer, 24 an ek abit mem twa.

“Apre enn an mo maryaz, mo bofrer inn okip mwa ek mo ti bebe paski mo mari ti fini rant dan ladrog ek lalkol. Akoz bann sirkonstans ek sitiasyon lakaz, so latet vinn lour ek li prefer bwar rant lakaz. Mem aswar kan mo fini dormi li kontinie bwar ek bat mwa. Li zour mwa ek menas pou met mwa ek mo zanfan, ki azordi ena 5 an deor lakaz,” Kangana dir.

Pandan sa 6 an maryaz-la, li finn aprose avek so bofrer ki ed li moralman ek finansiyerman. “Mo bofrer inn promet mwa boukou kitsoz. Li dir li konpran mwa ek mo zanfan. Mo mari pa pran swin koumsa pou nou. Pandan tou sa tan-la, li rakont mwa so problem ek mo rakont li pou mwa. Li travay dan enn lotel dan l’est ek laplipar letan li travay aswar. Alos nou gengn letan koze, riye ansam,” nou viktim rakonte an larm.

“Nou finn gengn relasyon intim inn gengn 4 mwa ek mo bofrer inn rakont mwa ki li resanti pou mwa. Li finn explik so lamour pou mwa ek mwasi monn dir li ki li byin pran mo swin ek sirtou mo zanfan. Mo mari pena otan letan kouma li ena. Mo kone se enn gran erer me fale zot dan mo soulie pou konpran sa sitiasyon-la,” li konfie.

Kangana rakont nou ki so mari inn dekouver so relasyon avek so bofrer, so mari so frer, inn gengn de semen. Li finn koumans pik kriz ek inn gengn enn laguer familial tou. So bofrer inn mem menas so mari pou pran Kangana ek so zanfan pou al res enn lot plas.

Kangana pa kone ki laport pou tape ek kone ki sa kapav vinn pli grav si li kontinie koz avek so bofrer akoz zot res anba mem twa. So mari inn aret travay ek inn koumans bwar plis. Kangana so belmer ek boper okouran komeraz ki finn arive me zot pa pe rant ladan. Aster nou viktim pe demann zot konsey. Li anvi divorse ek kontinie so lavi avek so bofrer.

Li bon zot note ki Kangana inn mem gengn bann tandans swisider a plizir repriz ek inn desid pou koz avek nou. Si zot ena kit konsey, met enn komanter anba li pou lir an diskresyon. Esay konpran li paski li pe deza soufer. Mersi lepep.

Comments

comments