Curepipe: Li Disparet Apre Atousman So Lo prop Tifi. Saki Li Fer Apre Ankor Pli Pir.

Lapolis pe rod Stephan, 43 an, ki akize pou atousman sexuel lo so tifi. Li finn kit so lakaz ek sove depi sa bann alegasyon-la ek li pa finn donn oken sign lavi depi 2 an.

Sa fer 2 an ki Stephan porte mankan. Li pa finn donn sign lavi depi le 4 Oktob 2015. Pandan sa tan-la, so konpagn Marie inn bizin adapte avek lavi san li, avek sarz de zanfan ki ankor tipti. “Gras a Bondie, mo finn kapav tini tou sa letan-la,” li dir.

Sa fer 20 an ki koup-la viv ansam. Stephan enn operater, alos ki so konpagn enn kouturiyer. Zot inn gengn de zanfan ek loue enn lakaz Curepipe. Me zot lavi inn baskile enn sel kou. Papa sa lafami-la, ki sispekte pou atousman lo so tifi, inn disparet. Marie ek so de zanfan, ladan enn garson ki ena 3 an, finn trouv li tousel enn sel kou.

Enn sitiasyon inatandi

“Sa pa ti fasil ditou. Pandan bann premie semen apre so disparisyon, mo ti pe atann li retourn lakaz ousa omwin gengn enn call telefonn me pa naryin,” Marie explike. Anplis, so bann relasyon avek pros so konpagnon pa ti bon.

Avek letan, Marie inn kapav adapte avek sitiasyon. “Mo ti bizin okip mo bann zandan, ladan enn al kolez. Monn bizin travay pli dir pou kapav nouri lafami,” li azoute.Sa finn rann li pli for. Parfwa li ti bizin vinn papa osi.

“Se dan lapriyer ki mo soulaze,” li kontinie. “Apre tou sa letan-la, mo pa kone si li ankor vivan ou si linn mor.” Marie pe fer bann demars pou enn pansyon alimanter me sa enn lot parkour pou li. “Se konplike,” li finn fer konpran.

Saki sir, se li pa pre pou blie bann sirkonstans disparisyon so konpagn. “Mo tifi ti al stasyon lapolis Eau-Coulée avek enn tantinn pou port plint kont so papa. Mo pa ti kone ki ti arive sa zour-la. Li finn soutenir ki li finn viktim atousman sexuel. Sa inn fer mwa soke. Mo finn answit konvoke par lapolis, ” li rakonte.

Bann resers inn relanse

Pou fer so leker konpran, Marie inn reklam bann explikasyon avek so konpagn. “Stephan inn soutenir ki li pann fer naryin,” li indike. “So landimin, li finn leve boner pou al travay ek depi sa, bann zanfan ek mwa pa finn gengn so nouvel ditou,” li dir.

Enn tigit letan avan, lapolis inn relans so resers konsernan papa sa lafami-la. Ala swit bann alegasyon so tifi, li pa finn donn so versyon.

Tou informasyon konsernan sa papa-la bizin kominike avek lapolis lo 999 ou 208 0035.

Comments

comments