[Exclusive] Plaines Wilhems: Elsa 22 An “Kan mo demann li avek kisann-la li chat, li dir mwa so ser…”

Elsa* (non fiktif), enn abitant Plaines-Wilhems ek ena 22 an, inn apros nou azordi pou rakonte ki pe deroule dan so lavi. Li finn fer konesans enn zom, ki ena 24 an ek enn denome Kevin* (non fiktif), 2 an desela atraver konpagni kot li travay. Li bon zot kone ki Elsa pe travay ek kontinie so letid an mem tan.

Elsa konfie: “Nou finn koumans sorti ansam an 2015. Li ti propoz mwa me koumandir li pa ti interese avek nou relasyon. Li dir donn li letan akoz so kour. Enn zour li ti sipoze zouen mwa, me li pann resi ek pann fer mwasi kone ki li finn gengn enn travay irzan pou fer. Finalman apre 2 mwa monn dir li sa pa pou marse koumsa ek nou finn kase.”

Koumansman, Kevin pa ti dakor me apre de semen Elsa realize ki li finn move on dan so lavi apre ki so enn koleg inn trouv li avek enn lot tifi. “Sa ti enn gran sok pou mwa akoz tou letan mo ti ena santiman pou li,” Elsa dir. Nou tiktim dir ki Kevinn inn esay apros li mem apre sa akoz zot inn kontinie gengn kontak akoz zot travay.

Malgre sa, Elsa dir ki li finn rankontre Kevin andeor travay lokazyon so laniverser ek zot inn raprose ankor enn fwa apre sa. “Byin rar nou ti zouen ek nou koze plis lo telefonn. Asak fwa ena pou zouen li, li dir swa li malad ou ena boukou travay,” Elsa rakont nou.

Me apre enn bout letan, Kevin ek Elsa inn gengn diskisyon ek Kevin inn rapros li plis avek koleg Elsa. “Monn koumans gengn depresyon ek mo letid inn afekte boukou. Mo ti nepli anvi al travay sa lepok-la. Monn desid pou vinn strik ek manz avek lavi paski mo ti ena lanbisyon al fer letid deor Moris,” Elsa konfie.

Nou viktim dir ki Kevin inn esay rapros avek li lafin lane dernie me Elsa inn refiz li kategorikman. “Koumansman sa lane-la monn zouen li apre ki linn persiste ek promet pou met serye dan nou relasyon. Linn sanze boukou ek nou ti mem desid pou ofisializ nou relasyon. Me apre enn sertin letan, monn realize li ena enn lot relizyon. Mo pa kont relizyon me saki inn bles mwa, zame linn dir mwa lo sa. Monn realize ki so papa ek so ser ki kontrol so lavi akoz zot relizyon,” Elsa rakonte.

Apre 2 mwa, Elsa ek Kevin pann zouen ditou akoz Kevin so bann paran. Zot inn resi zouen apre trwa mwa, me sa osi pou dezer tan akoz Kevin dir li ena ‘commitment’ lakaz. Sa inn enerv Elsa.

Enn gran zour dan travay, Elsa inn takinn Kevin ek pran so portab. “Sa ler-la koumandir monn trouv enn tifi so mesaz, ek Kevin inn extra vexe ek ankoler avek mwa pou retourn li so portab. Kan monn demann li kifer li pe ankoler, li pann dir naryin. Monn retourn so telefonn ek dir li ki li pe kasiet mwa kitsoz,” Elsa rakonte.

Apre plizir zour, Kevinn inn dir Elsa ki ti so ser so mesaz ek ti enn zafer familial. Linn avoue ki so paran divorse me Elsa inn soke paski Kevin inn kasiet li ankor enn lot sekre. “Mo finn soke akoz mo santi ki li pa pe dir mwa naryin lo so lavi ek mo pa santi mwa inportan pou li. Monn aprann ki li res kot so granmer, me pa kot so papa sa zour-la. Monn degoute akoz linn kasiet mwa tousala kan mwa monn dir li tou verite lo mo lavi,” nou interlokuter rakonte.

Avek letan, Elsa inn konpran ki Kevin so ser ki kontrol li. Kevin per so ser ek si enn zafer li pa kontan, Kevin pa fer li. “Li zis ekout so ser me li dir li pa kapav reste san mwa. Li dir mo mem dimoun pli inportan pou li,” Elsa dir.

Enn zour kan zot inn zouen, Elsa demann Kevin kifer li ti active lo WhatsApp ver 1AM. “Kevin dir li pa ti active ek li pann rod donn so portab pou verifie. Lerla apre enn moman, li dir ki swadizan so ser ti anvway li enn foto. Linn zis montre mwa enn foto ki pa koreponn avek ler mo ti trouv li active. Apre sa, li pann koz avek mwa byin koumadir li byin merd,” Elsa dir.

Elsa konfie ki linn al kone ki Kevin ena 4 kont Facebook alos ki tou letan linn dir li pa lo Facebook. Nou viktim inn soke ek demann li explikasyon. “Li dir mwa linn activate so kont Facebook sa lane-la pou gengn kontak avek so bann kamarad. Mo latet inn koumans fatigue akoz linn byin koz mwa manti. Linn mem koumans evit mwa. Enn lanwit, telman monn strese monn bizin bwar konprime pou dormi,” Elsa konfie.

So landimin nou viktim inn santi li lour ek vilnerab ki linn mem pans pou swiside akoz douler partou. Me linn laguer ek telefonn Kevin pou dir li kouma linn fer li soufer. “Li tir pretex ki linn bizin al guet enn sikolog ek linn konsey li elwanie avek mwa. Mem sa mo trouv li active lo WhatsApp gramatin tanto. Sa inn koumans fatig mwa plis,” Elsa dir nou.

Malgre tousala, Kevin dir li ankor kontan Elsa. Me nou viktim dan nwar. Li demande kifer asak fwa li demann Kevin explikasyon, kifer li pa done. Mem pou Divali, Kevin inn swet li me Elsa inn evit li. Li dout boukou kitsoz ek demann publik so lopinyon.

Nou finn konsey li ki Kevin pe kasiet li kitsoz ek pa kapav fer konfians avek enn zom parey paski li pe zis servi li dan so letan lib. Ki zot panse lepep ? Si zot ena kitsoz pou dir Elsa, met enn komanter anba ek li pou lir.

Comments

comments