Retrouv Kadav Boobarlen Seeneevassen: Eski Se Enn Meurt Ou Enn Overdoz ?

Bann sirkonstans otour lamor trazik Boobarlen Seeneevassen, 23 an, ankor flou. Lekor an eta dekonpozisyon sa abitan Batimarais-la inn retrouve Mardi le 17 Oktob lo banket aryer so loto lo otorout Solitude, Plaine-Magnien.

Sa zen zom-la, ki enn koutie loto, ti porte mankan depi Dimans le 15 Oktob. Apre sa dekouvert makab-la, so bann pros ankor dan inkonprenasyon. So konpagn, Preety Ramdoo, touzour pa realize ki li pou nepli trouv Nadessen.

Fer trwa an ki sa koup-la inn rankontre zot kamarad. “Nou ti zouen pandan enn sorti an diskotek dan Curepipe ek lerla mo finn fer so konesans. Li ti enn bon vivan, enn personn komik ek zovial,” Preety explik nou. So bann tre finn sedwir sa abitant Britannia-la byin vit. Apre wit mwa, zot inn desid pou res ansam. “Mo dan enn instans divors ek nou ti pran desizyon pou viv ansam,” Preety azoute.

Zen zom-la, oriziner Batimarais, ti operater enn trakter. Me li ti ena enn veritab pasyo pou bann loto. “Depi ki mo konn li, li finn sanz plizir loto. Li ti pe aste ek lerla re-vann li. Saki li ti kontan plis, se modifie bann loto-la avan vann zot,” li explik nou. So bann zafer ti pe mars byin, dapre so bann pros.

“Nou ti pans pou aste enn bout later ek fer zanfan,” Preety konfie. Dimans, Nadessen finn sorti avek Preety ek so bann pros. “Li finn depoz nou kazino apre linn dir li pe al met tinte dan so loto,” li rapel.

Dan lapremidi, zot inn resorti. “Nou pa ti ankor konplet bann asa pou Divali. Li finn re-depoz mwa ek inn ale. Ver 13hr, monn telefonn li, linn dir mwa ki li ti avek de kamarad dan Curepipe. Monn demann li ki li pe fer, li finn dir ki pou so loto sa,” Preety rakont nou. “Li finn dir mwa pa atann li ek so lavwa ti ba. Sa pa ti dan so labitid,” li kontinie dir.

Kan Preety inn rant kot li, enn demi-er plitar, li finn re-telefonn li me personn pa finn reponn. “Monn koumans gengn traka. Mo finn telefonn plizir fwa me pann gengn li mem. Alos mo finn inform so bann paran. Mo pann dormi enn lanwit. Mo finn pass enn lanwit blans,” Preety explike. So landimin, dan lapremidi, li finn al stasyon lapolis Rivière-des-Anguilles avek mama Nadessen pou sinial so disparisyon.

Antretan, bann pros inn koumans fer so resers dan plizir vilaz lesid me sa pann donn naryin. Se Mardi gramatin ki nouvel-la finn tonbe. “Loto Nadessen inn retrouv lo bor simin dan Solitude, Plaine-Magnien. Ti ena enn kadav lo banket aryer. Ti so lekor. Li ti an eta dekonpozisyon,” so tonton explike, ki finn al sur plas.

Lapolis sispekte enn meurt ek inn anvway kadav-la lamorg pou fer otopsi. Sa operasyon-la pa finn resi determinn koz exak so dese. Bann pros viktim-la pe esay konpran ki finn kapav pase.

“Zame li kit so sofa par divan. Kouma li finn kapav retrouv li par deryer, so sandalet lo so lestoma?” so konpagn demande. Pou so papa, Ganessen, li pa ti ena oken lenmi. “Li ti enn personn zovial ki ti kontan bann loto. Mo pa kwar kiken inn kapav pran revanz lo li,” li dir nou, ankor dan sok. Bann fineray Nadessen inn fer Merkredi gramatin.

Onivo lapolis, zot pe esay retrakte ki zen zom-la inn fer zis avan so lamor. Criminal Investigation Division Rivière-des-Anguilles inn tann enn responsab enn plas lapriyer, ki pa trouv lwin kot kadav-la ti retrouve. Li finn explike ki li finn trouv loto-la Lindi aswar me loto-la pa ti laba Lindi lazourne.

De frer finn antandu Vandredi. Nadessen ti al guet bann-la pou fer tinte dan so loto. “Nou finn al Plaine-Magnien avek li, apre li finn re ale. Nou pa finn retrouv li,” enn parmi inn dir bann anketer. Apre zot odisyon, zot inn otorize pou rant kot zot. Oken lapist pa pe neglize dan sa lanket-la.

Comments

comments