Trois-Boutiques: So Frer Mor Apre Ki Li Pik Kouto Dan So Lizie. Santans Mazistra Pou Fer Zot Revolte.

7 an. Se lapen ki mazistrat Ida Dookhy Rambarrun inn donn François Georges Goorun, 37 an. Li ti retrouv koupab pou agres so frer Curtis Goorun, 35 an, mortelman. Sa dram-la finn prodwir le 9 Oktob 2015 dan zot lakaz ki trouv trois-Boutiques.

Se enn alterkasyon ant de frer ki finn mal tourne. François Georges Goorun inn pwayard so frer lo so lizie drwat. Sa kou-la inn fatal pou Curtis Goorun ki finn desede sink zour apre plitar. Dapre medsin lezist lapolis, Dr Maxwell Monvoisin, viktim-la inn desede swit a enn ‘stab wound to eye with fracture skull.’

De zan apre sa dram-la, François Georges Goorun reponn, dan lakour intermediyer, enn akizasyon kou ek blesir ki finn koz lamor zom san lintansyon pou touye.

Li ti pled koupab ek Me Reena Ramdin ti pe defann li. Pourswit ti reprezante par Me Shakeel Bhoyroo.

Dan so depozisyon ki finn prodwir lakour par serzan Ramyad, li finn avoue bann fe ek inn explike so akt. An efe, de frer-la ti pe viv sou mem twa. “Sa zour-la, mo frer ti sou. Li ti pe zoure ek pa ti pe aret demann mwa larzan. Monn refize ek monn dir li aret zour mwa divan mo madam ek zanfan. Me, Curtis pa finn ekout mwa. Li finn apros mwa ek koumans agres mwa. Mo pa finn les li fer. Mo finn donn li bann kou,” François Georges Goorun rakonte.

Se lamem ki linn pran enn kouto. “Mo pik li dan so lizie. Sa kou-la inn koz so lamor. Mo sagrin ki mo frer inn mor, Mo pa ti anvi touy li,” li finn azoute.

Detansyon

Imediatman apre insidan-la, François Georges Goorun finn al stasyon lapolis Plaine-Magnien. Li finn rakont lapolis bann sirkonstans sa alterkasyon-la.

Depi sa, li finn detenu dan prizon Beau-Bassin. Li finn prezant so bann exkiz lakour ek so belser.

Li finn explike ki depi sa zour-la, so lavi inn baskile. “Mo fam inn kit mwa. Mo ena trwa zanfan anba mo responsabilite. Zot ena sink an, trwa an ek de zan respektivman. Monn demann mo frer ek mo belser si zot kapav guet mo bann zanfan, me zot inn refuze. Mo finn bizin plas mo bann zanfan dan enn ‘shelter’,” li finn rakonte.

“Mo anvi okip mo bann zanfan,” li finn azoute. Li finn demann lakour pou vinn indulzan avek li pou ki li kapav guet so bann zanfan.

Pandan so pledwari, avoka François Georges Goorun, Me Reena Ramdin, inn fer obzerve ki so klian inn pled koupab, ki linn repanti ek inn korpere avek lapolis. Li reklam klemans lakour.

Me pou lakour, sa ka-la pa kapav pran avek indulzans. Akoz finn ena lamor zom. Li azoute ki akize-la ena de antesedan ki koz so karakter. Pou sa bann rezon-la, li finn donn li 7 an prizon.

Li finn toutfwa ordone pou redwir 711 zour ki akize-la finn pase an detansyon polisiyer.

Comments

comments