[Video] Dan L’est: Saki Bann Responsab Enn Lekol Fer Avek Bann Ti Zanfan Sokan Ek Revoltan

Revolt, koler ek exasperasyon. Se bann santiman ki bann paran enn lekol preskoler depi l’est resanti.

Zot inn soke par maniyer bann personel sa lekol-la pe azir. Zot zanfan, ki ena ant 3 a 5 an, fer fas bann mesod punitiv lepok lontan. Lo video pli anba, ki finn partaze lo Facebook, nou kapav tann sa bann ti zanfan-la kriye avek douler.

Fas a sa bann problem-la, bann paran kont alert CDU azordi, Lindi le 23 Oktob.

Lo enn parmi sa audio-la, nou kapav tann enn lavwa adult ki pe kriy avek enn zanfan ki an larm. Fam-la dir li: “Kisann-la inn tape? Telefonn so paran, dir li vinn rod li. Linn donn enn gro koutpwin A…”

Zanfan-la reponnn madam-la ki gronyin avek li: “Avek kisann-la to pe koze-la? To anvi gengn bate?”

Audio:

Apre sa, tann plizir lavwa, ziska enn moman kot nou tann enn zanfan kriye avek douler. Nou finn aprann par laswit ki enn ti zanfan, ki ena selman 5 an, finn puni. Dielleen Chinapayen, tantinn zanfin-la, explik nou: “Zot inn frot pima lo so lalev.”

Li azoute ki so garson ki ena 3 an frekant mem lekol preskoler ek li finn soke par so maniyer azisman: “Mo garson osi inn subir sa bann maltretans-la dan le pase. Mo trist ek revolte paski mo ti fer konfians avek staff-la.”

Dielleen Chinapayen dir ki sa bann zanfan-la subir bann tortir depi sa trwa dernie mwa-la: “Mo latet fatigue apre saki monn dekouver. Mo garson inn deza dir mwa, me li ena 3 an. Mo pann pran kont. Azordi mo regrete. Mo ti bizin azir kouma monn konn sa.”

Dielleen Chinapayen pa so tousel ki konserne par sa problem-la. Lafami Baulroop afirme ki zot pe viv mem kalver. Papa sa lafami-la, Kavi, rakont nou: “Mo garson pa anvi al lekol. Li gengn per.”

So garson, ki ena 4 an, inn rakont li ki bann responsab sa lekol-la inn puni li osi. Ek a plizir repriz. So zanfan, li dir, inn res omilie lakour avek so sak ledo pou omwin ener tan: “Ou fer enn ti zanfan 4 an dibout ener tan san manze, bwar dan enn gro soley koumsa. Ki kalite leker ou bizin ena sa? Li vre ki nou pena pou pey fre skoler me li pa enn rezon pou maltret nou bann zanfan.”

Kavi Baulroop inn fer nou aprann ki administrasyon sa lekol-la ki pey transpor ek dezene bann zanfan. An efe, inn fer sa lekol-la pou ed bann personn demuni. Sa papa lafami-la inn dir linn desid pou denons zot konportman: “Mo pou al CDU ek kot bizin ale pou denons zot.”

Li pou akonpanie avek bann lezot paran, dapre nou. Inn esay rant an kontak avek etablisman-la plizir fwa me zot pa finn reponn pou enn reaksyon.

Comments

comments