Li Amen Enn Prostitue Pansyona Trou-aux-Biches: Marie 23 An “Li dir mwa li anvi fer vis..”

Samdi le 21 Oktob ver 21hr. Larout prinsipal Trou-aux-Biches ti vid. Marie Aurélie, 23 an, ki ti met enn minizip ek enn top ti pe marse lo trotwar.

Enn fonksyoner inn apros li ek zot inn tonb dakor pou gengn relasyon kont larzan.

“Mo fam pa lakaz li kot so mama azordi misie. Mo ti anvi amiz enn tigit, les mo ale.” Li finn profit labsans so madam, li konfie avek bann polisie, pou pas enn bon letan avek Marie Aurélie. Sa fonksyoner-la finn otorize pou ale tandi Marie Aurélie  finn plase an detansyon. Li finn prezante lakour yer, Lindi le 23 Oktob.

Apre ki linn pey enn kosyon, nou finn zouen avek Marie Aurélie, 23 an, ki finn konfie avek nou ki finn pase sa zour-la.

“Mo pa ti kone ki bann misie-la pe obzerv mwa. Zot inn swiv nou ziska enn lasam dan enn pansyona. Zot ti anvi kone si mo dan ladrog,” Marie dir.

Apre ki linn rant dan lasam avek so klian, li dir zot inn koumans bwar ek fonksyoner-la inn dir li: “Mo anvi fer vis avek twa paski mo pa resi fer li avek mo madam. Mo finn konpran li me lapolis pa finn tarde pou rant andan. Zot inn koumans kesyonn nou,” Marie konfie.

Zot inn esay regle bann zafer anplas me bann polisie inn aret tou le-de. Zot inn al stasyon pou interogatwar ek les fonksyoner-la al lakaz. “Zot inn dir ki monn solisit zom-la pou gengn relasyon sexuel me li enn deli. Mo pe tras mo lavi akoz mo pena travay ek ena bann bezwin personel. Zot inn met mwa an detansyon ek pas lakour Lindi,” Marie rakonte.

Sa prostitue-la dir ki sirkonstans lavi inn met li ladan me li pa dan ladrog. Li fer sa travay-la depi 2 an apre bann problem dan relasyon avek so ex-konkubin. Aster li ena responsabilite enn zanfan lo li tousel.

Comments

comments