Cluny: Saki Zot Fer Avek Maya, 25 An Ek Ansint, Pou Fer Zot Soke Ek Revolte

Enn dimans kosmar pou sa koup-la ek zot bann zanfan. Sa lafami ki abit Cluny-la finn viktim enn agresyon par bann zen motosiklist. Fam ansint-la finn agrese ek prozekte dan enn kaniov apre ki l finn rod protez so bann zanfan.

Rajiv* (non fiktif) ek so madam Maya*, enn koup ki abit Cluny, finn agrese pa lwin zot lakaz par bann motosiklist Dimans dernie. Si mari-la, enn sofer 31 an finn blese par enn zarm, fam-la, ki ena 25 an ek ansint, finn resevwar bann koutpwin avan prozekte dan enn kanivo.

Koup-la ek zot de zanfan, ki ena 3 ek 5 an, ti pe rant kot zot dan loto apre ki zot finn asiste enn match football dan Grand-Bel-Air. Pa lwin avek zot lakaz, trwa motosiklist ti pe fer zigzag lo larout ek inn double zot pou aret divan zot loto.

Rajiv inn sorti depi so loto pou demann zot explikasyon. Bann zen-la inn agres li avek enn kouto. Zot inn donn koutpwin so fam ansint ki ti pe rod protez so bann zanfan sa ler-la. Inn fer enn depozisyon stasyon lapolis Rose-Belle. Lafami inn tromatize apre sa agresyon-la.

“Bann zenes-la inn koumans tap mwa ek zot inn tir enn kouto zot agres mwa. Answit, zot inn rod atak mo bann zanfan osi mo fam inn interpose. Li finn gengn de koutpwin lo so vant ek bann motosiklist-la inn prozekte li dan enn kanivo,” Rajiv explike dan so depozisyon. Apre ki li finn port plint, Rajiv ek Maya finn al lopital Nehru, Rose-Belle kot zot inn resevwar bann premie swin avan rant kot zot.

Rajiv explik nou ki so fam ek so de zanfan ankor dan sok. “Bann motosiklist-la pa ti pe paret normal ek zot ti violan. Akoz enn zafer banal, mo lafami ek mwa ti kapav trouv lamor.”

“Erezman, bann vwazin inn vinn port nou sekour dan ler ek bann agreser-la inn sove. Mo garson 3 an malad depi sa insidan-la ek li nepli manze,” Rajiv explike.

Maya soutenir ki so de zanfan inn sap lamor. “Bann motosiklist-la inn prozekte mwa dan enn kanivo kan mo ti pe protez mo bann zanfan. Sa bann zen-la pa finn ena oken pitie pou nou.

Zot ti kapav touy mo bann zanfan. Mo ansint 6 mwa ek sa agresyon-la ti kapav ena bann konsekans grav. Me mo mari inn amen mwa lopital dan ler. Sa bann dimoun-la bizin gengn zot punisyon. Zot adult ek mo panse zot kone ki zot ti pe fer,” Maya konfie.

Lapolis pe aktuelman resers sa 6 zenes-la.

Comments

comments