[Exclusive] Quatre-Bornes: Kan Enn Moto Taxi Atir Latansyon Publik

Nou finn tonb lo enn foto ki finn partaze lo Facebook yer, Mardi le 24 Oktob. Se enn moto taxi ki pe sirkile toulezour dan Quatre-Bornes pou transport so bann pasaze.

Enn personn rakonte ki se enn moto taxi ki roul dan Quatre-Bornes pou transport bann personn. Ena plizir internot pa ti okouran ek finn kontan pou trouv li. Nou trouv sa bann moto taxi-la dan bann pey kouma l’Inde ek lerop osi.

Plizir dimoun inn kritik misie ki finn fer sa me ena finn byin kontan ek dir ki li pe fer enn bon travay. Enn lot internot inn dir ki bizin ena sa plis inpe partou dan nou ti zil ek sa kapav diminie aksidan lo nou larout.

Dapre enn internot, li dir nou ki misie ki kondwir sa moto taxi-la li andikape ek li so vwazin. Li finn fer sa pou travay ek kapav sirkile dan plas asize lakaz. Li azoute ek dir ki se pa enn moto taxi ek boukou dimoun panse li transport pasaze. Nou finn aprann ki ena plizir koumsa otour Moris me laplipar Morisyin pa kone.

Ki zot panse lo sa ? Li bon ou li pa bon ? Eski sa kapav ed dimoun vwayaz pli byin ek evit polisyon ek anbouteyaz ? Met enn komanter anba.

Comments

comments