Poste-de-Flacq: Saki Sa Dadi 75 An Fer, Boukou Zenes Pa Kapav Fer

Inposib pou pa trouv li avek so bann fatak kan nou fer enn letour dan Poste-de-Flacq. Li apel  Jaywantee Ragoonath. Li ena 75 an ek li enn abitant lokalite ki byin vivant.

Li pa pe nouri so bann zanimo dan so lakour, li fer bann lezot aktivite kouma ranz balie fatak ou vann bann frwi ki li gengn dan so verze. So deviz: “Tan ki lamin lipie ankor bon ek lasante korek, nou travay.” 

Asize anba enn pie mang, Jaywantee profit ler fre ek tres so bann balie fatak trankil san gengn traka soley for andeor. Li touzour souriant ek rakonte ki li pe tres balie tradisyonel depi gramatin.

Li byin azil avek so zegouy ki li apel ‘souwa’, li anvi fini tou azordi. “Depi gramatin mo la. Kan ranz sa balie-la, sa fer boukou lapousiyer. Pa kapav fer sa andan lakaz. Enn plas andeor mem meyer. Mo pou fini tou azordi.”

“Si soley pa zoue koukasiet, letap fer sek pran 15 a 20 zour. O-ka-kontrer, bizin atann enn mwa antie.”

Li fer sa travay-la enn fwa par lane. Li atann ki so bann ‘fatak’ fleris avan koup li ek met sek. Apre li atann ankor enn tigit avan tres zet ek vande. “Si soley pa zoue koukasiet, letap fer sek pran 15 a 20 zour. O-ka-kontrer, bizin atann enn mwa antie.”

Lot kote bann fatak, li okip so bann zanimo. Li lev 6hr toulezour pou nouri so bann kabri ek al rod lerb lo bann terin vag ki pa lwin depi kot li.

Mama 9 zanfan, li finn touletan debrouye akote so mari, ki nepli dan sa lemond-la, ek li fini gard labitid-la. Enn fwa li fini avek so bann zanimo, li al fer enn letour dan so verze pou kas frwi ki li poze anba so pie mang pou bann pasan aste.

Comments

comments