[Video] Enn Papa Swiside Andirek Lo Internet Pou Enn Rezon Byin Trazik

Enn video enn swisid andirek lo Facebook inn sok boukou internot.

 Ayhan Uzun ti papa enn lafami dan lavil Kayseri an Turquie.

Li finn vexe apre so demann otorizasyon pou ki so tifi marye inn rezekte. Ayhan Uzun inn desid pou met fin a so lavi.

Olie swiside san kiken guet li, sa papa lafami-la inn desid pou met fin so bann zour andirek lo Facebook.

Avan tir enn kout bal lo so latet, li explike ki li pe fer sa par so prop volonte. Li pa anvi bann dimoun ki finn pous li fer sa vinn dan so lanterman.

Ayhan Uzun azoute ki zot inn koz lo zafer maryaz so tifi zis lo telefonn: “Personn pa finn pans mwa. Personn pann tret mwa kouma enn zom,” li indike lo video-la.

“Boper mo tifi inn pran mo plas ek se li ki finn donn otorizasyon,” sa papa-la azoute.

“Personn pann panse ki mo ti ankor vivan. Serti parmi zot panse ki se enn spektak me mo pa swete kiken viv enn zafer parey,” Ayhan Uzun deklare.

Dan bann komanter video-la, plizir so bann pros inn sipliy li pou pa swiside.

Lafin video-la, Ayhan Uzun apiy lo so fizi ek tonb anba.

Bann manb so lafami finn answit al kot li pou trouv so lekor san lavi.

Enn lanket finn ouver ek pou pratik enn otopsi avek so lekor prosenman.

Vwasi sa video efrwayab-la:

Comments

comments