Agresyon Albion: Enn Pasaze Pous Kontroler Andeor Bis Ki Ti Pe Roule

Saleem (prenon modifie), 24 an, inn viv enn lexperyans ki li pa pou blie aster-la.

Sa abitan Quartier-Militaire-la, ki ena 5 an servis dan konpagni United Bus Service, fin prozekte andeor bis ki ti anmars par enn pasaze pandan ki li ti pe esay fer li konpran. Sa sen extraordiner-la inn deroule le 12 Oktob dan Albion.

Se ver 18hr30 ki bis Saleem inn kit lagar Rose-Hill pou al Albion. Si ler pe ale, traze-la ti trankil, se lo simin retour ki kontroler-la inn fer fas enn pasaze enerve. Se ver 19hr10 ki bis-la inn demare Albion pou retourn Rose-Hill. “Pa ti ena personn dan bis-la,” kontroler-la rapel.

“Ti ena zis mwa ek sofer,” Saleem dir. “Ler pe pas kot laplaz, enn boug inn rantre avek enn boutey dan so lame. Li pa ti ena enn sou dan so pos ek inn explik mwa ki li pou desann pre kot stasyon lapolis Albion,” zen zom-la rakonte.

Blese lo ledo

Bis-la inn kontinie swiv so larout. Me sitiasyon-la inn dezenere byin vit. “Pasaze-la inn koumans zoure. Bis-la ti pe roul enn vites rezonab me li ti pe dir sofer-la roul pli vit,” Saleem azoute.

Dan enn premie tan, kontroler-la dir li pann pran li kont akoz li kone li pou desann enn tigit divan. Me zom ki ti asize lo banket avan finn leve pou proteste. Kontroler-la inn met li dan so plas me sa finn agrav bann zafer.

Saleen ti pe deboute pre kot laport bis-la ki ti pe kontinie roule sa ler-la. “Linn pous mwa deor,” kontroler-la rakonte. Kan li ti pe al tonb deor, li finn gengn reflex pou agrip lo so agreser. “Ler mo pe tonbe, monn trap li mwa si.” Tou le-de zom inn tonb andeor bis-la. “Monn tonb par ledo ek linn tonb lo mwa.” Sofer-la inn arete deswit apre ki li finn trouv sa orib sen-la.

Blese lo ledo, Saleem inn resi leve. Lot zom-la inn leve li osi. “Monn inform lapolis Albion ki finn vinn sur plas deswit.” Bann polisie inn kondwir pasaze-la stasyon lapolis pou donn explikasyon. Tandi Saleem, li finn al lopital pou bann swin neseser.

Comments

comments