Tantativ Meurt Yashna Joygobhin: Saki Kevin Fer Avek So Fam Sokan Ek Revoltan

So bann pros ti pourtan met li angard. Zot inn dir li ki Kevin Joygobhin, arete Zedi le 26 Oktob pou ‘attempt of murder’, pou amen zis maler dan so lavi. A lepok, Urvashi finn zis ekout so leker ek fer par so latet. Li finn mem kit lakaz so mama-papa pou met li an koup avek li, avan marye avek li. Me maler finn swiv li…

Dan lasware Mardi le 24 Oktob ziska Merkredi gramatin le 25 Oktob, zen fam 20 an-la, ki ansint wit mwa, inn pas pre avek lamor. Li finn gengn bate, ligote ek so mari inn zet li dan enn karokann ki trouv dan Pont-Blanc. Sa fitir mama-la pe byin dousman dousman dan lopital. Erezman, li pa finn perdi so ti bebe. Me ti ena enn ka avan kot li ti perdi so bebe…

“Sa mo deziem groses,” Urvashi konfie timidman, vizaz boursoufle, lekor ena ble partou. Koumansman lane, li finn fer enn fos kous. Se akoz li finn gengn bann kou par so mari. Li ti ankor dan so siziem mwa groses. “Dokter inn dir mwa ki ti bebe-la pa pe develop byin.” Kevin Joygobhin inn sezi sa lokazyon-la pou debaras li avek sa ti bebe ki pou pran nesans-la. “Li finn donn mwa koutpwin lo mo vant…”

“Mo ti pardonn li. Ek mo pann dir li naryin. Mo pa ti port plint pou sa. Me sann-kou-la, mo pa pans pou rekil an aryer. Mo pa anvi sa lavi-la pou mo zanfan.”

Malgre so douler, Urvashi inn swazir pou res akote li. “Mo ti pardonn li. Ek mo pa ti dir naryin. Mo pa ti mem port plint kont li.” Me sann-kou-la, mo pa kapav subir tou zafer an silans. “Mo pa kont pou rekil an aryer. Mo pa anvi sa kalite lavi-la pou mo zanfan.”

Dernie agresyon ki li finn subir Mardi dernie se akoz linn refiz pou fer bann fos alegasyon kont enn lot viktim so mari. De semen avan, apre ki Kevin inn tabass enn zen zom dan Mare-d’Australia, kot koup-la viv, li desid pou al kasiet dan Plaine-Magnien. Urvashi inn oblize swiv li.

“Sa lanwit-la (Mardi), li ti bwar. Li konsom ladrog osi ek vinn pli violan. Li ti anvi ki mo apel inpe dimoun ki li pans pou piez zot. Li ti anvi mo fer fos alegasyon kont zot.”

Se akoz linn refize ki Urvashi inn pey ser sa lanwit-la. “Li finn ligot mwa ek linn atas mo labous ek bat mwa ek tiyo feray.” Li finn mem dir Urvashi ki li pou zet li dan rezervwar La Nicoliere. “So kamarad inn vini kan nou finn ariv laba. Li pa finn bat mwa me li finn dir mo mari kouma kapav debaras mo lekor akoz mo ti pratikman demi-mor…”

Comments

comments