L’Escalier: Steven 16 An Kontan Zoue Football. Saki Zot Fer Avek Li Inpordonab.

Enn gran fan football ek li zoue kom defanser, Steven* (non fiktif) ki ena 16 an finn retrouv li dan sant enn terib agresyon Dimans le 22 Oktob dan l’Escalier. Sa adolesant-la finn agrese par enn group individu lafin enn match football. Zot inn agres li kout blok lo so latet. Viktim-la finn ospitalize.

Bann kou ki li finn gengne pa pou naryin. Li alonzel o so lili dan lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle, Steven so latet rekouver avek bandaz. So mama, soke par sa agresyon-la, inn fer nou par ki so garson inn subir enn fraktir lo so latet. “Medsin inn prevenir nou ki li pou fer kriz akoz bann kou repete ki linn resevwar lo latet.”

Pourtan, pa ti atann ki pou ena enn insidan parey. Steven, ki enn amoure football, zoue dan lekol defoot Grand-Port/Savanne. Ti ena enn tournwa ki finn reunir plizir lekip lesud ek tournwa-la pe ankor kontinie. “Mo zoue kouma aryer santral,” adolesan-la explike. Dimans, sa abitan Plein-Bois-la finn al terin football l’Escalier. “Mo ti vini pou ed enn lekip larezyon.”

Sa rankont-la, ki finn deroule san anikros, inn fini par enn score 2-1 an faver lekip advers. Apre sa defet-la, Steven, akonpanie avek so bann kamarad, inn pran simin retour ver 18hr30. Se lamem ki sitiasyon finn dezenere. “Monn pran enn pasaz pou sorti terin football avek mo bisiklet ek monn trouv 2-3 zouer opozan.”

“Monn dir zot avanse pou ki mo pase. Zot ti pe zoure,” Steven rapel. Adolesan-la finn insiste pou kapav pase. “Ki to pe dir?” enn zen depi lot lekip-la dir li. Tansyon finn monte vit. Steven pann gengn letan protez li. “Enn sel kout monn trouv enn zwer ek so papa vinn ver mwa. Group-la ti ar zot.”

“Agripe ek tren li”

Linn koumans gengn bann kou, dapre Steven. “Mo ti pe roul lo bisiklet kan zot inn agrip mwa ek tren mwa. Zot in pran ros ek enn blok pe tap lor mo latet.” Answit, linn trouv nwar. Adolesan-la inn tonb san konesans. Kan linn repran konesans, linn trouv enn kamarad port li sekour. “Bann dimoun-la ti ena lintansyon kraz mo latet avek blok me enn kamarad finn intervenir. Li finn blese li osi kan linn defann mwa.” Lapolis l’Escalier finn alerte. Kan zot inn ariv sur plas, bann fouter dezord ti deza fini sove.

Inkoerans

Papa adolesan-la inn prevenir ek linn vini vit. “So vizaz ti tumefie ek so bann propo ti inkoeran. Steven ti blese lo latet. Kan zot inn guet so leta, lapolis inn transport li direkteman lopital Rose-Belle,” papa viktim-la dir. Adolesan-la inn subir bann test avan al fer operasyon. “Mo garson ti ena disan kaye dan so latet.” Zen zom-la finn answit admet dan lasal obzervasyon kot li pe remet dousman dousman. Li finn port plint pou agresyon fizik.

Zedi, lapolis inn aret enn zen zom 21 an ki abit mem lokalite. Li soupsone pou agres adolesan-la, ek li finn nie tou inplikasyon dan sa latak-la. Toutfwa, li finn provizwarman inkulpe avan fourni enn kosyon. Enn deziem sispe reserse dan sa zafer-la.

Comments

comments