[Video] Agresyon Barbar Urvashi Joygobhin: Portre Enn Mari Bouro

“Enn fouter dezord ki pa per lapolis…” Se samem ki bann vwazin dir lo li, Kevin Joygobhin, 35 an, reserse par lapolis depi agresyon so madam Urvashi, depi Mardi le 24 Oktob, finn prezant li mem stasyon lapolis Piton Zedi le 26 Oktob.

Zen fam-la, 20 an, ansint 8 mwa, inn sap lwin. San vwazinaz koup-la dan Mare-d’Australia, tou kalite koze pe koze lo sa mari violan-la, pli kon kom Lobok.

So bann vwazin inn mem dir ‘li enn bet feros, enn zom brit. Si gengn li pa bizin kit li sa.’ Enn lot konfie: “Lobok afirme ki li pa per personn. Mem pa lapolis. Se zanfan terib Mare d’Australia, tou dimoun kone. Souvan li bat so mama ek so fam osi.”

Zom-la azoute ki Lobok ti pe pran bann sibstans ilisit, ki fer li inkontrolab. “Li dir so latet bate.” Mama sa mari-bouro-la, ki enn mal-vwayan, ti deza port plint stasyon lapolis Brisée-Verdière kont so garson. Li ti tradwir divan lakour Flacq.

Dan Mare-d’Australia, agresyon Urvashi Joygobhin lo tou dimoun so koze. De semen desela, Lobok ti agres enn zen zom 18 an, Ashley Tranquille, ki finn sonbre dan koma. Agreser inn kit so lakaz inn sove depi sa, ek inn pran so zen madam ansam. Li finn kasiet dan enn lakaz abandone dan Plaine-Magnien.

Mardi, Lobok inn persiste avek Urvashi pou li fer bann fos alegasyon viol kont zen zom 18 an-la, pou ki lapolis kapav les li trankil, zen madam-la konfie. Me apre ki linn refize, li finn bat so fam violaman. So kamarad, Alvesh Gundowree, inn ed li ladan ek bann-la konn li par Banjo.

Dadone Gundowree, papa Banjo, klam inosans so garson. Si li aksepte ki li finn ed Kevin pou agres Ashley Tranquille, li rezet bann alegasyon Urvashi Joygobhin. Li explike ki li finn demann so garson pou kasiet kot enn pros apre agresyon Ashley Tranquille, akoz bann-la ti pe menas li.

Lobok pa ti touzour violan. Plizir lane avan, li ti kit moris pou al Italie. “Li ti anvi tant so sans,” enn pros rakonte. Me apre 4 an, li finn deporte swit a enn vol ki li ti komet. So retour li finn fer konesans so fitir madam. Mem bann pros tifi-la ti dir li pa frekant sa zom-la.

Loading...

Par ayer, Lobok ti port plint kont sink abitan Mare-d’Australia pou agresyon, ek inn akiz zot pou andomaz so veyikil. Bann-la klam zot inosans. “Sa port nou prezidis. Se bann fos akizasyon. Case pe al lakour intermediyer. Li finn gat nou lavi,” enn akize dir.

Urvashi Joygobhin finn tabase ek abandone dan enn karokann ki trouv Pont-Blanc, Pamplemousses. Li bizin salue enn sef-degar ki finn transport li lopital lenor. Zedi, li finn transfere enn lot lopital. So leta lasante ek pou so ti bebe pa preokipan.

Alvesh gundowree, konplis-la

Konu kom Banjo, Alvesh Gundowree inn partisip dan agresyon Ashley Tranquille. Se li mem ki finn transport bann viktim Lobok. Sa zen abitan Mare d’Australia-la inn propoz so led avek Kevin pou zet lekor so madam dan rezervwar La Nicolière. Si Urvashi dir ki li pa finn partisip dan agresyon-la, Banjo toutfwa vinn enn konplis. Li finn kit landrwa pou al kasiet kot enn kouzin dan Plaine-Magnien depi agresyon Ashley Tranquille.

Ashley Tranquille ankor dan koma

Li pa kone kifer zot inn agres li. Ashley Tranquille, 18 an, ti agrese par Kevin ek so kamarad Alvesh de semen desela. Li ti al donn zot sigaret. Kan li finn al laba, Ashley Tranquille konstate ki de zom-la sou. “Zot inn bat mwa, kraz boutey lo mo latet, flank mwa kout tiyo.”

Apre ki zot inn bat li, de zom-la ti anvi zet so lekor dan La Nicolière. “Zot inn met mwa dan enn loto me Alvesh inn konstate ki so linz ena disan. Li finn al sanze ek monn profite pou sove. Mo tantinn inn ed mwa.” Pandan ki zot inn transport li lopital, de zom-la inn sove. Ashley Tranquille inn rant dan koma apre sa. Li ankor rapel sekel agresyon-la.

Video:

Comments

comments