Agresyon Urvashi Joygobhin: Sef-Degar Bon Samaritin Konfie

Li abit Petit-Raffray. Manoj (li anvi res diskre kote so non lafami), sef-degar ki travay terminis routie Pamplemousses, li mem ki finn vinn an ed Urvashi Joygobhin Merkredi gramatin.

Viktim-la ti severman agrese par so mari lavey dan lasware Mardi ziska Merkredi. Ek finn les li pou mor dan enn karokann, pre kot lopital lenor. Anplwaye transpor-la, ki ena 25 an servis pou konpagni Bus Owners Coorperative North, avoue ki zame li finn trouv enn akt barbar lo enn dimoun koumsa.

Se enn zom avek gran leker, byin diskre ek li finn intimide akoz inn bizin pran so interview pou rakont bann evenman ki finn prodwir sa zour-la kot li finn port sekour Urvashi Joygobhin. Li admet ki li finn azir vit kouma enn papa pou ed li akoz li ena trwa tifi. Li pa konsider li kouma enn HERO, ek afirme ki li finn fer devwar enn imin. “Ninport ki imin ti pou fer mem zafer ki monn fer kan ti pou guet leta zen fam-la…”

Li explike ki li al so travay byin boner, pou asire ki travay byin planifie pou lazourne. Ver 7hr Merkredi le 25 Oktob, pa ti ena boukou dimoun lo lagar. “Monn trouv enn madam ki finn apros mo buro. Li ti ena enn sapo lo so latet ek met enn blouz kouler ver. Pa ti pe trouv so figir byin. Mo ti panse ki li pou demann mwa bann ranseignman me kan linn ariv divan mwa, mo tann li dir ‘misie, ed mwa. Monn gengn bate'”.

Sef-degar-la inn reponn li: “Mo pa pou kapav kit mo travay”. Me enn zafer dan lavwa zen fam-la inn fer responsab lagar-la relev latet. “Monn konstate ki so leta ti kritik. Li ti ena disan partou lo li ek mo pa ti pe trouv so lizie mem telman li ti anfle.”

Li finn demann viktim-la si li kapav marse ziska lopital, ki trouv byin pre. Li finn reponn afirmativman. “Donk, nou finn marse ziska post lapolis lopital SSRN. Anrout, li finn rakont so lavi ek inn dir mwa ki so mari kapav vinn isi.”

Anplwaye transpor-la dir ki se enn ka ki bizin refere avek lapolis. Li akonpagn zen fam-la pou fer so plint avek lapolis ek a sa moman lamem ki linn aprann ki viktim-la ansint. “Mo pann kwar kan monn aprann so zistwar. Malerezman mo pann kapav al rann li vizit lopital me mo swet li enn bon retablisman akoz li ena tou so lavi divan li.”

Manoj kondann severman sa akt barbar ki finn komet anver enn fam, anplis ki ansint. “Kouma enn zom parey kapav port tit enn mari si li bat so fam sovazman? Mwa osi mo marye ek papa trwa tifi. Arive gengn diskisyon avek mo madam me a oken moman mo pa pou lev lamin lo li.” Avan azoute ki li espere lazistis pou prim an faver sa zen fam ki finn agrese-la.

Comments

comments