Caroline: Sa Ti Garson-la Ena Zis 2 An. Ek Zot Pou Plere Kan Zot Pou Konn So Sitiasyon.

Trouv dezespwar lo so vizaz. Marie Glynise Nobine, 57 an, pans sirtou so ti garson ki ena 2 an. Li pa kone dan ki dram li ete, li ti pe zoue trankilman akote. Li pa ti ankor kone ki li pou pas lanwit anba enn pie.

Marie Glynise Nobine finn expulse depi so lakaz, dan lamatine Samdi le 28 Oktob, parski li pa ti regulie dan peyman so lwaye. Ek yer aswar, sa koupez kann-la, so garson 20 an, so tifi 19 an ek so ti garson 2 an inn dormi andeor.

Dan Caroline, enn vilaz ki pa trouv lwin avek Bel-Air, dan enn simin andan nou trouv meb, ustansil lakwizinn ek bann vetman anba. Proprieter pann kit naryin pou zot dan lakaz ki li ti pe loue avek Marie Glynise Nobine ek so tipti fami. Bann problem, anfe, pa depi yer ki ti ena, li konfie. Tousala akoz bann problem finans.

Pey lwaye an retar

Depi trwa mwa, so mari deryer baro. “Li ti al zoue kart ek so bann kamarad inn akiz li pou kokin enn bisiklet…so zafer pou pas lakour byinto.” Avek pansyon so mari, mem bann sakrifis ki li fer, “nou fer nou mie pou reunir larzan lwaye. Me ti ena bann mwa kot nou ti an retar lo peyman.”

Depi ki li dan prizon, sitiasyion inn vinn difisil pou zot. Lafami gengn boukou problem pou resi arive, mem si so garson travay bann ti boulo isi ek laba. So tifi, li pa travay akoz li bizin okip so ti bebe.

Saler mansyel Marie Glynise Nobine ariv lo Rs 4500, pou 15 zour travay. “Kan lakoup fini, mo netway karo, tir move zerb tousala.”

Pena plas pou ale

Avek letan, sitiasyon avek proprieter inn dezenere. Li finn pourswiv Marie Glynise Nobine an zistis. Lakour inn donn li ziska lafin dimwa pou ale. “Mo fami ek mwa pena oken plas pou ale. Monn fer letour larezyon pou rod enn lakaz avek enn lwaye abordab. Vandredi, monn sorti enn zourne, monn al ziska Pont Lardier. Me mo pann trouv naryin..”

Samdi gramatin, li ti tousel lakaz kan proprieter ek de lezot zom inn vini. “Zot inn tir tou depi lakaz-la. Ek zot finn met tou nou zafer deor,” Marie Glynise Nobine afirme. Li pann kapav fer gran zafer. “Lapli pe tonbe partou dan lesud. Ek isi letan kouver.”

Li lans enn apel avek zot tou. “Si kiken ena enn lakaz pou loue, mo supliy zot, ki li rant an kontak avek mwa.”

Comments

comments