Plaine-Magnien: Enn Polisie Ek So Kamarad Agres Enn Profeser

Salman, 27 an, finn blese lo so latet, ki finn bizin trwa pwin pou koud. Vandredi gramatin, sa profeser-la finn agrese par de individu, kout gourdin ek bar ferey, dan Plaine-Magnien/ Rezon deryer sa agresyon-la: zen zom-la inn reklam bann explikasyon avek de sispe-la, ladan enn polisie, ki ti deryer so madam.

“Mo ti anrout pou zouen mo madam lo larout prinsipal Plaine-Magnien,” misie-la rakonte nou. Ti ver 11hr sa zour-la.

“Alos ki mo ti pe apros mo madam, monn trouv enn vann. Sirkilasyon ti korek. Enn zom ti asiz lo banket aryer. Robo ti rouz. Zot inn trouv mo madam ek inn sifle. Apre zot inn fer bann komanter deplase,” Salman inn al zouen so madam vit.

“Mo pe guet li mem,” misie-la azoute ki pe guet deroulman-la byin. “Monn demann zot ki pe arive ek montre inpe respe anver mo fam. Monn dir bann-la ki monn not plak nimero zot veyikil.”

Me zen zom-la pa ti atann saki zot pou fer. “To madam sa,” enn parmi inn demande. Misie-la inn swiv zot transpor pou zot donn explikasyon lo sa akt ‘inpoli-la’. “Vann-la inn arete. Mo finn koz ek garson ki ti deryer-la. Li finn menas mwa,” Salman kontinie dir.

Zafer-la inn dezenere vit. Antretan, enn deziem individu inn aparet. “Li finn sorti depi vann-la avek enn gourdin alos ki zen zom-la ti arme avek enn bar feray.” Sitiasyon-la inn agrave vit.

“Zot inn koumans bat mwa. Monn gengn enn kout feray lo mo latet,” misie profeser-la explike. Linn koumans gengn febles ek perdi disan, ek trouv bann individu-la sove. Lapolis plaine-Magnien finn alerte. Zot inn transport li lopital Nehru, Rose-Belle, kot Salman inn subir trwa pwin situr.

Li finn port plint. De so kote, enn parmi bann sispe-la ki exers kouma enn polisie finn al stasyon lapolis dan lopital Rose-Belle pou deklare ki li finn viktim enn agresyon dan Plaine-Magnien. Sa azan lapolis-la, ki ena 24 an, ek so kamarad, 26 an ek oriziner Bel-Air, finn arete.

Profeser-la finn formelman idantifie de sispe-la. Toutfwa, de zom-la klam zot inosans. Zot dir ki zame zot inn lev lamin lo zen zom-la. Apre zot explikasyon, zot inn relase lo parol. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments