[Video] Marclaine Antoine, Sinbol Lamizik Sega, Kit Nou Ale

Kiltir Morisyin perdi enn de so bann pli gran artist, Marclaine Antoine, mizisyin, araner ek ansyin konseye minist art ek kiltir, finn ale dan lanwit Mardi ziska Merkredi. Li ti pe fer enn konba kont diabet.

Marclaine Antoine ti konu pou so gran laguel. So dernie interview, akorde avek l’express, ti publie le 21 Juine, swa zour fet lamizik. Li ti rakont nou zistwar sega, ek ravann. Tou enn sinbol pou lamizik.

Video:

Zour li ti boykot bann artist zour spektak fet lindepandans pa ti res insansib. Li les deryer li enn eritaz so zistwar ek so militantism muzikal.

Comments

comments