Baie-du-Tombeau: Saki Sa Zom-la Fer Dan Lakaz Enn Koup Pou Fer Zot Araze.

Enn koup inn resevwar vizit enn voler dan zot lakaz dan Baie-du-Tombeau Mardi le 31 Oktob.

Enn alians serti avek diaman, de bag lor, enn bag ek enn per zanon serti avek safir, enn mont lor, plizir bizou valer Rs 50 000, trwa brasle ek enn som Rs 3000 finn anporte. Butin-la estime a Rs 350 000. Lapolis lokalite inn alerte.

Se mari-la ki finn dekouver sa vol-la kan linn retourne depi enn lexamin medikal ver 13hr sa zour-la.

Li ti vinn sers so madam pou li akonpagn li lopital. Madam-la, ki ti dan zardin, inn demann li pou fer enn letour premie letaz akoz li finn tann tapaz boner.

Misie-la inn trouve ki so lasam ti andezord. Li finn averti lapolis Baie-du-Tombeau. Kan lapolis inn ariv sur plas, zot inn pran lanprint.

Ena kamera surveyans dan zot lakaz, ek zom-la inn vizyonn bann zimaz.

Li finn trouv voler ankagoule avek enn zouti zardin dan so lamin. Li finn mont ziska premie letaz dousman pou komet sa vol-la. Toutfwa, pann resi idantifie voler-la. Bann zimaz kamera surveyans finn remet avek lapolis.

Comments

comments