Brisée Verdière: Saki Enn Mari Fer Avek So Fam, Ansuya 26 An, Pa Merit Gengn Kosyon

Bann violans komet anver bann fam pa pe fini. Enn lot ka violans domestik inn raporte stasyon lapolis Brisée Verdière Merkredi le 1er Novam. Ansuya, 26 an, inn kit lakaz so mari apre 5 an maryaz. Le 24 Oktob dernie, pandan enn diskisyon avek so mari, li finn agrese kout tiyo arozwar lo so figir ek lekor.

Avek enn lavwa feb, li rakonte ki pandan sa sink an-la, linn subir bann kou an silans par so mari, ki tro posesif. “Depi mo maryaz mo pe soumet. Li laguer avek mwa pou naryin,” li konfie. So papa soufran, li explike ki li pa ti anvi ogmant problem dan so lafami. “Monn rod kasiet pou pa donn traka mo bann paran.”

Me kan so bann paran inn trouv ble lo so lekor ki zot inn koumans doute lo so sitiasyon. “Mo bann paran inn esay rezonn avek mo mari, me zot inn perdi letan,” li dir. Le 24 Oktob ti gout dilo ki finn deborde.

“Enn fwa ankor, laguer inn vinn enn zafer banal pou nou. Ti aswar sa zour-la. Paski monn tarde pou teign lalimiyer, linn koumans vinn violan,” zen fam-la rakonte.

Pou pa subir bann kou par so mari, li finn sove. “Monn sorti andeor lakaz avek mo rob desam, pou ki li pa brutaliz mwa,” Ansuya indike. “Mo mari ti anvi mo rant lakaz. Mo ti kone ki li pou bat mwa kouma mo rant kot li. Pou konvink mwa mem, linn pran mo portab ek menas pou kas li si mo pa rantre. Se enn zoutiy inportan pou mo travay,” zen fam-la explike.

Linn aksepte pou rant kot so mari. Apen linn fer 2-3 pa andan, linn koumans gengn bate. “Linn atrap lans ek linn koumans tap mwa,” li dir. Viktim-la inn esay protez li mem me li pann resi. Se avek boukou douler ek soufrans ki linn resi rant andan lakaz. “Mo pann denons li deswit. Mo mama finn trouv bann ble lo mo lekor ek inn reklam mwa bann explikasyon.”

Se koumsa mem ki linn konfie so kalver avek so mama. So mari finn denonse avek lapolis mem zour. Mari-la inn arete Merkredi dernie. Kan inn interoz li lo sa bann insidan-la, li pann aksepte ki linn agres so madam.

Li finn konparet divan Bail and Remand Court Zedi le 2 Novam avan larg li lo parol. Li pou bizin prezant lakour Flacq azordi, Vandredi le 3 Novam. Li pou inkulpe pou agresyon sou ‘Domestic Violence Act’.

Comments

comments