Bagatelle: Enn Papa Amen So Zanfan Pou Guet Zot Mama. Saki So Aman Fer Sokan.

Raj* (non fiktif), papa 2 zanfan, inn apros azordi nou pou rakont enn mezavantir kot so leker inn kas an mil morso. Li dir ki so de garson, ki ena 7 an ek 10 an, ti anvi zouen zot mama apre ki Raj inn separe avek so madam 3 mwa desela. Me sa inn pas mal kot so madam travay dan Bagatelle…

Raj ek so madam viv separe depi trwa mwa. Se papa-la ki okip so de zanfan gramatin tanto. Enn ladan fek konpoz CPE ek so mama pa finn mem vinn guet li. Li bon zot kone ki Raj pankor divorse avek so madam.

Sa mezavantir-la inn deroule dan Bagatelle kot so madam travay, Dimans le 29 Oktob. Kan papa-la inn rant Bagatelle avek so de garson, zot inn al kot mama-la travay. Laba, mama-la inn fer so aman, enn denome A. J., bat papa-la san oken pitie divan so de garson.

Nou viktim inn met enn lantre stasyon lapolis mem zour. So larm inn koule divan so de zanfan inosan. Li dir nou ki li pann fer oken case akoz plas li travay bann-la kapav kone ek sa pou afekte li. Linn prefer evit problem.

Raj okip so de garson li tousel. Li pa kapav perdi so travay, sinon pa pou ena mwayin pou guet so zanfan. Li konfie ki so 2 garson parfwa plore pou guet zot mama. “Eski mo antor kan mo amen zot guet zot mama? Mo leker fer mal kan mo guet zot larm ek mo pa kapav fer naryin pou zot,” Raj rakonte an larm.

“Mo mem mo kwi, bouy, okip bann zanfan-la pou zot res byin. Lavi pa fasil kan enn mama pa dan lakaz. Mo leker fer mal plis pou mo de ti zanfan ki ankor byin inosan. Mo latet fatigue ek mo pa kone ki laport pou tape,” Raj dir.

Si zot ena kitsoz pou dir sa papa-la, met enn komanter anba ek li pou lir. Mersi lepep. San zot, nou pa ti pou existe ek boukou personn ti pou soufer.

Comments

comments