Enn Fam Viole Par So Mari Divan Zot Bann Zanfan. Fason Li Pran Revanz Spektakiler.

Enn fam indienn, so idantite pankor devwale pou linstan, fer fas a bann akizasyon tantativ meurt apre ki linn trans penis so mari kan li ti pe rod viol li.

Dapre ki linn rakont lapolis, so mari inn rant lakaz sou apre so travay ek inn koumans agres li par fors. Zot zanfan inn temwagn sa sen orib-la. Mama-la, ki pann anvi zot zanfan guet enn evenman parey, inn sezi enn kouto lakwizinn avan seksyonn so penis.

Zom-la, ki ena 40 an, finn ospitalize swit a sa ek nou pena informasyon si bann medsin kapav atas de parti so penis. Dapre akize-la, so mari ti pe arsel li toulezour kan li bwar ek li ti pe viol li kan li sorti travay. Bann vwazin finn dayer raporte ki ti ena boukou konfli dan sa lafami-la, sirtou kan zom-la sou ek rant lakaz.

Sann kou-la, li finn desid pou pran revanz ek sa kapav kout li plizir lane dan prizon. Li afirme ki se enn defans lezitim ek li pa finn ena oken swa pou azir koumsa akoz so bann zanfan.

Ki zot panse? Eski se enn zafer pou fer dan enn sirkonstans parey?

Loading...

Comments

comments