Pont-Praslin: Prithvi Enn Droguer. Saki Li Fer Avek So Granmer Sokan Ek Inpardonab.

Enn abitant Pont-Praslin, 70 an, finn sap lwin Merkredi dernie. Li ti kapav mor avek bann kou sab par so ti garson si lapolis Pamplemousses pa ti pou vinn dan ler. Viktim-la afirme ki li finn agrese par so ti garson akoz linn refuz pou donn li larzan pou li aste ladrog.

Shakuntala (prenon modifie) salue lapolis Pamplemousses ki finn intervenir dan ler pou sekourir li. Merkredi dernie, tanto, li ti kot li dan Pont-Praslin kan so ti garson Sendraveer Prithvi R., inn vini.

Dan versyon ki linn done avek lapolis, li afirme ki so ti garson ti pe rod larzan pou aste ladrog. “Kan monn refuz pou donn li, linn pran enn sab pou agres mwa. Prithvi dir li pou fini mwa si mo pa donn li kas. Si bann polisie pa ti vinn dan ler, mo ti pou fini mor.”

“Dan sa lerla, mo pa kone ki finn pas dan mo latet pou mo azir koumsa ar li.”

Viktim-la pa pe aret remersie bann polisie. “Mo ti zanfan ti pe al pik mwa kan lapolis finn vini, finn trap li ek inn ras so sab. Apre ki zot inn fouy Prithvi, lapolis inn rekuper mo zanon ek telefonn portab so mama ki linn kokin. Depi 5 an, mama Prithvi ek mwa pe viv enn martyr. Plizir fwa nou finn bizin kit lakaz pou al kasiet kot bann vwazin. Nou nepli kapav siport enn tretman parey.”

Enn leson

Mama Prithvi, ki ena 41 an, dir li ankor dan sok. “Monn donn mo garson plizir sans pou li sanze me li pann sanze mem. Si depi 5 an li pann sanze, be zame li pa pou sanze. Ti pou ena krim merkredi si lapolis pa ti vinn a tan. Prithvi inn tonb dan lanfer ladrog. Sa inn detrwir li net. Nou trist pou li me li bizin aprann enn leson. Sak fwa, Prithvi menas nou pou li brutaliz nou. Ladrog inn fini mo zanfan. Azordi akoz ladrog li pre pou tir lavi enn dimoun.”

Prithvi, ki finn arete, inn dir laverite. ” Mo ti bizin larzan pou aste ladrog me mo gramer inn refiz donn mwa. Dan sa lerla, mo pa kone ki finn pas dan mo latet pou mo azir koumsa ar li,” linn explik bann anketer.

Apre so interogatwar, linn plase an detansyon. Merkredi gramatin, li finn konparet divan Bail and Remand Court sou de akizasyon provizwar vol ek bearing offensive weapon. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte ek linn rekondwir dan selil. Vandredi, li finn konparet divan tribunal Pamplemousses. Lanket, mene par serzan Mohabuth, soupervize par sef inspekter Nuckchady.

Comments

comments