Mesaz Indesan Lo Facebook: Pooja 30 An “Li dir mwa si mo dormi avek li, li kapav ed mwa”

Enn aksidan, ki finn arive le 29 Septam dernie, inn baskil lavi Pooja* (prenon modifie). So mari, ki lo lili depi sa, sa fam 30 an-la, mama de zanfan ki ena 9 an ek 3 an, inn retrouv li dan enn sitiasyon finansie difisil. Li finn alos poste enn mesaz lo Facebook pou rod led avek lepep.

Zen, zoli ek pe rod led…. Alos se enn sitiasyon vulnerab. Ek sa inn tant bann dimoun ki anvi profit lasitiasyon. Enn internot inn koumans anvway li bann mesaz ki finn vinn pli-an-pli malang. So propozisyon ti kler: si Pooja dispoze pou dormi avek li, li kapav ed li finansiyerman…

Sa internot-la pa so tousel kinn fer bann propo indesant avek li. Bann lezot dimoun osi inn profit sa sitiasyon-la.

Eski li ena tor demann led atraver rezo sosial? Saki ti anvi ed li, eski zot inn inflianse par bann foto ki linn poste lo so paz Facebook? “Bann saki abize zame lwin”

Evidaman, tou saki finn gengn akse avek so paz inn propoz li pou dormi avek zot avan ed li. Ena ki finn rod ed li sinserman, san demann naryin an retour. Me touzour, eski kan nou enn zen fam dan enn sitiasyon vulnerab, nou zame a labri. Bann saki kontan abize zame lwin…

“Monn gengn soke ek atriste kan monn remark sa bann kalite mesaz-la, Pooja deklare. Mo mama enn lafami, avek enn misie ki malad grav. Zame mo ti kwar ki bann dimoun pou profit febles enn fam pou zot prop lintere. Mo misie inn plore kan monn montre li bann mesaz ki monn gengne. Mo swete pas enn mesaz pou sa bann misie-la: imazinn zot dimin zot madam, zot ser, pas dan enn moman difisil ek kiken fer enn propo indesan kont enn led finansie. Kouma zot pou santi zot ?”

Bann mesaz demontre lintansyon sa bann dimoun-la anver Pooja. Sa bann dimoun-la ti dispoze pou vinn an ed finansiyerman kont bann faver sexuel. “Zot inn mem anvway mwa bann foto enn koup anplin eba, sorti depi internet. Sa bann foto-la reprezant saki zot pe atann avek mwa,” zen fam-la explike.

Reaksyon

Pooja revele ki linn poste sa bann mesaz indesan-la lo so paz Facebook. Pa finn tarde pou gengn bann reaksyon ek bann internot inn kondann sa bann predater-la ki rod bann prwa fasil.

“Mo misie inn plore kan monn montre li bann mesaz-la”

Li azoute ki linn bizin blok owmin 20 dimoun depi ki linn poste sa led solidarite-la.

Mari Pooja ti pe travay kouma enn sofer JCB avan so aksidan ek ti pe gengn so lavi byin. Apre finn ena sa aksidan trazik-la kot veyikil li ti pe kondwir inn tap avek enn kolonn elektrik. Linn blese grav ek inn bizin fer enn operasyon delika kot linn pas owmin 6 zer tan dan lasal operasyon. Lavenir pou dir si li pou remet so bann blesir.

Antretan, lafami retrouv zot dan bann difikilte finansiyer. Mari Pooja inn touse sa zour-la. Ena zour, lafami bizin konsom zis minn apolo. Ena osi bann zour kot bann manb lafami pa manz plin vant…

Loading...

Comments

comments