Violans Konzigal: Jason Trangle Sandy 20 An Avan Sove Avek Zot Tifi 3 An

Vandredi le 3 Novam ver midi. Enn diskisyon violan inn eklate ant Sandy G. ek so konkubin Jason B. Kifer? Zen zom-la ki pe res kot Sandy depi plizir lane pe refuz pou ale.

Sa fer plis ki 6 an ki zot pe viv an konkubinaz. Me pandan tou sa letan-la, zen fam 20 an-la inn subir bann violans konzigal.

Linn plin avek gengn bate, torture ek imilie, Sandy inn desid pou kit lakaz avek so de zanfan pou al res kot so boper dan Pointe-aux-Sables.

Li finn pran swin met lakle dan tou laport so lakaz pou ki so konkubin pa gengn akse pou rantre.

Kan Sandy inn desid pou retourn lakaz kot li Vandredi dernie, li finn gengn surpriz pou trouv Jason alonze lo lili.

Sandy inn dir li kit lakaz ale sa ler-la. Me bann zafer inn dezenere ek inn tourn mal.

Vexe, Jason inn donn li enn koutpwin amerikin lo so lebra gos.

Apre sa, linn esay trangle li avek led enn bar feray. Jason inn sove avek zot tifi 3 an dan so lebra. Sandy inn kondiwr lopital par so granmer.

Loading...

Comments

comments