[Video] GRNO: Zot Desid Pou Mont Enn Lakaz Pou Madam Sobhee Ek So Garson Andikape

Naryin pa kapav explik kalver lafami Sobhee ki abit Grande-Rivière-Nord-Ouest. Sa lafami-la ena 9 manb ki viv dan enn lakaz tol.

Poosmawtee Sobhee, mama sa lafami-la, ena Jaypat, 46 an, dan so responsabilite. So garson Jaypat epileptik ek andikape. Li res zis lo so lili ek li kont lo so mama pou deplase. Se dan enn lamizer nwar ki sa lafami-la viv ek pa resi zouen de bout.

Me ena enn group personn kinn desid pou vinn an ed madam Sobhee ek desid pou konstrwir enn lakaz pou li. Zot pa finn kapav guet so larm koule apre ki nou ti publie enn lartik.

Zot dir: “Ninport kisana kapav pas dan enn sitiasyon parey. Me imazine kan ou retrouv ou tousel, pena supor, pena korperasyon, se poursa ki bann kamarad kat kwin lil Moris pe vinn an ed sa chachi-la. Chachi Sobhee ena enn garson lourdman andikape. Ek li pe viv dan enn lakaz ki merit konsiderasyon. Nou pa fors personn vinn an ed ni nou atann kitsoz an retourn. Ena enn proze inn fini koumanse ek pe mont chachi-la so lakaz. Alos nou fer enn apel tou bann kamarad vinn aport zot supor. Pou plis ranseignman kontakte Bhai Arvesh Sharma Dabedeen.”

Video:

Si zot anvi fer enn donasyon, zot kapav al vizit li dan GRNO.

Si zot pa anvi deplase, zot kapav fer enn donasyon online par kart kredi ou PayPal (si zot andeor Moris):

Nou pou fer leneseser pou kit larzan-la avek sa mama an detres-la. Mersi lepep.

Comments

comments