Grand-Baie: Sekirite Sosyal Reklam Sa Madam 83 An Rs 692 821. Zot Pou Revolte Kan Zot Pou Kone Kifer.

19 an pansyon. Se samem ki sekirite sosyal reklam sa madam-la. Me li dir ki se enn erer administrativ. “Mo mama pann koz manti. Li ni enn eskro ni enn voler.” Se samem ki Pamela, tifi Marie Yolande Carnel, dir. Madam-la, ki ena 83 an, nepli ferm lizie lanwit depi ki sekirite sosyal reklam li Rs 692 821. Li ena ziska 27 Novam pou remet sa som-la avek sekirite sosyal sou pen pourswit legal.

Sa som-la reprezant 19 an pansyon pou so mari, ki fini desede, ki linn kontinie gengne. Lafami madam-la explike ki madam-la inn byin inform bann otorite lamor so mari an 1998. Vev-la rakonte ki 19 an avan, li ti mem depoz akt dese so mari buro sekirite sosyal Grand-Baie. Li ti pe atann ki bann prepoze fer neseser.

“Enn tigit letan apre, fakter ti mem donn mwa enn chek,” li dir. Se enn check ki zot remet, dapre bann prosedir, avek vef ou vev ou lafami enn personn desede.

Marie Yolande Carnel konfie ki pandan sa letan-la, linn kwar ki li ti pe tous pansyon ki konpagni lapes ti pe verse kot so mari ti pe travay. Enn anplwaye labank kot sa alokasyon-la ti pe verse sak lafin dimwa ti kwar ki se pansyon vev-la. Se samem ki linn konfie avek Yolande ek so tifi.

Indignasyon

“Ena inpe semen, monn gengn enn let depi sekirite sosyal ek zot inn konvok mwa dan zot buro Triolet,” li dir. Akoz so laz avanse ek li pa konn lir, madam-la inn ale avek so tifi. Laba linn gengn enn gran sok ek surpriz. Enn anplwaye inn anons li ki li ti pe tous pansyon so mari tou sa letan-la, ek li pa finn prevenir bann-la so dese ek sa li ilegal. “Linn dir mwa ki mo pou al prizon. Li pa normal akoz mo pann konpran naryin.” Li finn osi resevwar bann lezot misiv depi buro sekirite sosyal Grand-Baie.

So tifi pa kasiet so indignasyon divan bann akizasyon so mama fer fas. “Si saki zot pe dir li vre, kouma li posib zot ena akt dese ki so mama ti depoze dan zot buro 19 an avan?” li afirme. Li azoute ki anplwaye-la inn dekonserte kan linn trouv dokiman-la kan linn ouver so dosie.”

Erer administrativ

Li paret ki enn erer administrativ a lorizinn sa zafer-la. Sa pa anpes Marie Yolande Carnel dir ki li pa responsab sa erer-la ek ki li pena sa som ki li dwa-la ek zot inn fer li konpran ki li bizin trouv enn avoka.

Solisite, enn asistan komiser buro sekirite sosyal paret pa finn kapav ouver enn dialog, ek tir pretex lekontrer. Li repete ki Marie Yolande Carnel inn fer enn fot ki byin grav.

Kan inn kesyonn zot lo posibilite ki li kapav enn erer administrativ, li pann reponn. Linn sinpleman indike ki madam-la ti bizin siniale ki li ti pe resevwar sa som-la sak mwa depi tou sa letan-la. Se pou sa rezon-la ki kapav pourswiv li, li dir.

Me Marie Yolande Carnel pa dakor. Linn fer bann lezot demars ek tou bann institusyon okouran ki li vev apar sekirite sosyal.

“Zot bizin trouv enn lot koupab,” li deklare konsernan bann anplwaye buro sekirite sosyal. “Se enn fason abusiv pou met fot lo lezot,” so bann pros dir.

Loading...

Comments

comments