Union-Park, Rose-Belle: Saki 10 Zom Fer Avek Sa Mama-la Ek So Garson Sokan

Enn fam menaz 40 an ek so garson 22 an inn atake par 10 zom ankagoule dan lanwit Lindi le 6 Novam dan Union-Park, Rose-Belle. Mama ek garson dir zot pa kone pou ki rezon bann-la inn agres zot. Lapolis soupsone ki se enn regleman kont akoz madam-la ti arete lane dernie pou trafik zanfan.

Zot dir zot pe viv dan insekirite. Ruksanabi, 40 an, ek so garson Sheikh ti pe dormi dan zot lasam kan zot somey inn kase par enn tapaz etranz. Zen zom-la inn al guete ki zafer sa. Li finn tonb fas-a-fas avek bann zom ankagoule ek arme avek baton. Zot ti pe fer tapaz akoz zot ti pe rod rant dan lakaz. Ek zot inn resi rantre.

Kan zot inn rant andan, bann intru-la inn agres Sheikh violaman kout baton lo plizir parti so lekor. So mama inn rod interpoze ek li finn osi agrese par bann-la.

Apre ki zot inn kraz partou dan zot lakaz, bann zom ankagoule-la inn sove. Ruksanabi ek so garson inn al lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle pou bann swin. Blese lo labous, madam-la inn resevwar 6 pwin sutur. Linn answit otorize pou rant lakaz. Tandi Sheikh, kinn gengn enn fraktir lo so lazam gos, inn admet lopital apre ki linn fer enn operasyon.

Ruksanabi inn fer enn depozisyon stasyon lapolis Rose-Belle. Li dir li pa konn idantite so bann agreser ek motif zot vizit. Dan versyon ki linn done avek lapolis, li dir ki so bann agreser ti pe rod larzan ek bizou, me zot pa finn kokin naryin laba.

So landimin, sef inspekter Mohesh, asistan komiser lapolis (ACP) Ramsurrun ek zot bann zom akonpanie avek lapolis siantifik inn al lo plas agresyon-la. Lapolis estime ki se enn regleman kont. Pou zistifie sa, bann anketer rapel ki lane dernie, Ruksanabi ti arete pou child trafficking ek lapolis soupsone ki li pe ankor kontinie sa travay malprop-la.

Defi Quotidien inn rankontre Ruksanabi so lakaz. Li demanti bann alegasyon trafik zanfan ek dir: “Mo moralite prop. Zame monn gengn problem avek lapolis.” Interoze lo sa agresyon violan-la, li tonb an larm.

“Sa fer 7 an mwa ek mo garson pe viv dan nou nouvo lakaz. Zame nou finn gengn problem avek kiken. Nou pa kone kisana inn kapav fer sa agresyon-la. Bann-la finn vini pou touye. Zot dir pou ena lamor. Si mo pa ti kriye, zordi mo ti kapav perdi mo garson. Mo ti fek aste bann meb, ladan enn frizider. Bann zom-la inn kraz tou,” Ruksanabi rakonte.

Apre ki zot inn interoz Ruksanabi, Defi Quotidien inn al lopital pou rankontre Sheikh. So lazam dan plak, li rakont so kalver: “Mo pena okenn lennmi e mo pa kone ki sann-la finn atak mwa. Me ena enn ladan ki monn rekonet so lavwa. Me mo pa sir. Mo pa dwa personn larzan. Mo pann gagn lager avek personn. Mo nepli santi mwa an sekirite.”

Lanket soupervize par sef inspekter Mohesh ek ACP Ramsurrun, Divisional Commander depi Southern Division.

Comments

comments