Vol Avek Violans: Stevenson Ellapen 20 An “Mo pa kone si mo pou kapav servi mo lamin”

“Kot inn gard bizou, kas! Done! Si to fer fos zes, mo koup twa, mo tay twa.” Sa bann mo-la pe ankor rezone dan latet Stevenson Ellapen. Sa abitan Plaine-des-Papayes-la, ki ena 20 an, inn agrese par enn voler dan so lakaz Merkredi dernie. Sa etudian Accounting and Finance-la so tandon inn seksyone ek inn bizin transporte lopital pou bann swin.

Stevenson Ellapen retrouv ankor so agreser ankagoule, dibout divan so lasam, enn sab dan lamin. Malfra-la inn rant par laport prinsipal so lakaz ki ti ouver, li dir. “Ver 10hr, monn tann laport klake. Mo ti kwar ki mo mama inn rantre.” Apre 2-3 minit, alos ki li ti lo telefonn, linn trouv enn voler. “Linn mont lo letaz ziska mo lasam.”

Individu-la inn menas viktim-la ek inn dir li desann avek li anba. Li ti anvi tou larzan ek bann bizou ki ti dan lakaz.

Malgre li ti efreye, zen zom-la ti anvi kone si malfra-la tousel ou ena lezot dimoun avek li. “Mo pa ti pe tann oken tapaz depi anba. Monn rod bon moman pou tini so latet,” li rakonte.

Alos ki li ti lo leskalie avek voler-la, Stevenson Ellapen inn resi donn li koutpwin. Malfra-la inn dir li arete. “Arete ” Aret tape. To pou kas mo latet,” voler-la inn dir li, ki finn anlev so kagoul.

Stevenson Ellapen inn fixe voler-la. Enn kou, dan enn fraksyon segonn, voler-la inn pran so sab ek inn donn li enn kou violan. “Mo reflex se bar mwa avek mo lamin.” Apre ki linn fini atak li, malfra-la inn sove.

Stevenson Ellapen inn transporte lopital. Linn otorize pou rant kot li me inn bizin al lopital ankor sa Samdi le 11 Novam-la pou fer operasyon. “Se apre operasyon ki mo pou kone si mo pou kapav servi mo lamin,” viktim-la explike.

Apre sa insidan-la, Stevenson Ellapen, ki dan premie lane a Charles Telfair Institute, inn bizin report so bann lexamin universiter pou lane prosen. Li trakase par saki finn arive, ek zen zom-la nepli santi li an sekirite kot li. “Mo gengn traka pou mo sekirite. Mo pa mem a labri dan nou lakaz.”

Comments

comments