[Video] Insandi Shoprite: Anou Prie Ansam Pou Dinesh Domah 24 An

Kouma zot kone enn insandi inn eklate dan antrepo ipermarse Shoprite dan Trianon yer, Dimans le 12 Novam, ver 18hr. Dapre premie eleman informasyon noun gengne, bann ponpie inn tarde pou vini. Ti ena gro lafime dan antrepo-la ek zot inn resi metriz dife-la ver 20hr. Me azordi gramatin, dife-la inn repran dan enn lot antrepo ek zot pe metriz laflam-la.

Li trist pou kone ki enn zen zom inn kwinse andan ek pankor gengn li, enn denome Dinesh Domah ki abit Palma ek ena 24 an, ziska ler.

Alerte, bann pros zen zom-la, ki ti fek fer so 24 an le 7 Novam, inn imediatman debark sur plas. Zot dan gran traka, zot pa ti pe pans saki pli pir sa ler-la. Malgre ki Dinesh Domah konn antrepo-la kouma so pos. Dapre so kouzinn Yogita, li travay dan Shoprite depi 8 an. “Se so deziem lakaz.”

Bann lespri inn koumans sofe depi yer aswar. Bann temwin, bann saki abitie laba ek bann anplwaye ankoler kont lanter bann solda dife. Zot pa konpran kifer bann ponpie-la pe pran tou letan pou sekourir Dinesh Domah.

Video:

Comments

comments