Dram Dan Shoprite: Dinesh Domah Tas Dan Enn Four Kan Linn Al Rod Lakle

Dineshwar Domah, osi konu kom Sandesh ek Mithun, touzour porte mankan. Lindi aswar, bann sekour ti ankor pe fer so resers. Zen zom-la, kinn fet so 24 an le 7 Novam, inn pieze dan enn terib insandi kinn eklate Dimans apremidi dan Shoprite, Trianon.

“Saki pli dur, se bizin atann,” enn tonton zen zom-la dir. Depi lanons sa trazedi-la, Purmessur Domah, 57 an, papa Sandesh, inn al antrepo-la dan Shoprite. So konpagn ek so de tifi ek li pa finn kit plas-la ditou.

Li asize ek ena enn regar vid, zot esay rekonfort zot mem mutuelman, ek obzerv bann polisie ek saper ponpie fer zot travay. Koumansman, zot finn dekrie lanter bann sekour, me inn fini par resigne.

Zot inn pas enn lanwit blans. “Depi 18hr45, mo sur plas, me touzour pena oken nouvel,” Purmessur Domah deplore. Letan pe ale ek lespwar pou retrouv Sandesh vivan pe diminie. Papa-la pa pe kwar so destin.

“Samdi nou ti organiz enn fet pou selebre so aniverser. Ek Dimans, avan ki li al travay, nou finn diskit enn tigit,” li dir. “Zot inn prevenir mwa ver 18hr30. Monn gengn enn call. So koleg pe dir mwa pa pe gengn li. Mo ti panse linn sorti, pankor rantre. Zot dir mwa pa pe trouv Sandesh, linn tase !”

Papa-la pe fer letour laba. Bann ponpie pe kontinie fer zot travay. “Zot pe demoli bann vole pou rant andan antrepo-la,” li dir. 24hr pli tar, Purmessur ek so lafami touzour prezan malgre lapli. Zot fatigue ek zot pa pe kit lizie antrepo kot zot garson inn pieze tout long lazourne.

Dapre sertin informasyon, dernie dimoun kinn trouv li dir linn al sers so lakle kan dife inn koumans pran ek li pann retourn ditou. Linn tase dan sa four so-la, dapre enn koleg.

“Sandesh inn perdi so mama kan li ti ankor zen. So papa inn refer so lavi. Vwala enn nouvo dram vinn dan so lavi,” enn pros zen zom-la dir. Kouma bann lezot manb lafami, zot pe prepar zot pou pli pir.

Comments

comments