[Video] Insandi Shoprite: Gro Dega, Dinesh Domah Disparet

Laba ena enn sen orib. Nou trouv Dineshwar Domah so bann pros pe ankor atann avek gran traka. Nou trouv bann saper ponpie pe ankor travay byin dur ek bann diferan unite lapolis sur plas.

Tousala resum lazourne Lindi le 13 Novam, swit a enn insandi ki finn eklate dan antrepo Shoprite Dimans le 12 Novam ver 17hr30. Laguer kont laflam pe kontinie.

Video:

• Plan antrepo inn remet an retar avek bann ponpie

• Bann ponpie nepli kapav kontrol laflam kouma bizin

• Reklamasyon: Pou ena bel domaz ek kapav pli pir

• Bann rezyon avwazinant inkomode avek gro lafime

• Dinesh Domah ti konn konbat dife

Loading...

Comments

comments