[Exclusive] Stasyon Lapolis Flacq: Pritam “Fale mo frer inn kraz vitre lapolis pou zot aret li”

Pritam* (prenon modifie), ki abit Flacq, dekrie fason azir bann polisie stasyon lapolis Flacq. Li dir ki fale ena lamor pou ki lapolis azir kouma bizin ek kan fer plint pou menas demor, zot zis koze ek pa aret personn inkriminan-la, mem si sa inn ariv divan zot lizie. Li dir ki lalist long ek li rakonte…

Pritam rakonte: “Ver 13hr45 Vandredi le 10 Novam, mwa ek mo mama inn al stasyon Flacq pou fer enn plint kont mo frer kinn menas pou touy nou. Kan nou finn dir bann polisie-la ki mo frer menas pou touy nou ek li vinn agresif, zot pa finn mem aret li. Mo frer inn menas pou met nou andeor lakaz.”

Sa zour-la, Pritam ek so mama inn sove lakaz apre ki so frer inn pran enn gran dibwa ek galoup deryer zot ziska zot inn ariv stasyon lapolis Flacq. “Enn polisie inn mem trouv li avek enn gro dibwa. Apart koz avek li, li pann pran oken aksyon. Mwa ek mo mama inn fer enn depozisyon apre.,” Pritam azoute.

“Mo poz mwa lakesyon eski bann polisie fer zot travay kouma bizin. Eski zot la pou protez lepep? Mem li enn arestable offence zot pa finn aret li. Fale fini ariv enn krim pou zot aret dimoun inkriminan-la? Nou nepli santi nou an sekirite aster,” Pritam konfie.

Dapre Police and Criminal Evidence Act, lalwa dir ki enn polisie kapav aret enn personn san oken warrant si zot trouve ki li pe met lavi enn lot personn an danze. “Alos mo poz mwa kesyon eski sa zour-la mwa ek mo mama so lavi pa ti menase? Sa pa premie fwa ki li fer sa. Nou finn mansyone dan nou deklarasyon ek zot inn dir nou al lakaz. Si ariv kitsoz lerla vini,” Pritam alegue.

Vwasi ki Police and Criminal Evidence Act:

16. Arrest without warrant by police officer (1) Subject to subsection (2),

a police officer may, without a warrant, arrest anyone –

(a) who is about to commit or in the act of committing an offence;

(b) whom he has reasonable grounds to believe to be about to commit or to be committing an offence; or

(c) whom he has reasonable grounds to believe to have committed an offence which he has reasonable grounds to believe has been committed.

Pritam dir ki bann polisie deza kone kouma so frer agresif ek li enn residivist pou violans domestik. Kan Pritam ek so mama inn retourn lakaz, so frer ti pe atann bann-la avek dibwa pou bat zot. Zot inn re sove pou al stasyon lapolis. Bann polisie inn akonpagn zot lakaz.

“Lorla si bann polisie pa aret mo frer. Zot pe zis koz avek li ziska mo frer inn koumans zour bann polisie-la. Linn vinn byin agresif ek inn koumans anvway ros dan zot direksyon. Zot enn vitre inn kase ek zot inn retourn stasyon pou amen ranfor. Apre sa, zot inn aret mo frer,” Pritam dir nou ankoler.

“Alos zis kan lapolis ena pou tir revanz ki zot aret enn dimoun? Sa ler-la pa ti mank polisie pou zot inn pran ranfor pou vinn aret li? Kan nou lavi ti an danze kifer pann aret li deswit?,” nou viktim soulinie.

Pritam fer enn apel bann polisie, ou mazistra ou bann otorite konserne pou guet dan sa zafer-la byin paski pa zis so tousel ki soufer bann prezidis parey. Ena boukou inkonpetans dan lafors polisyer kot lavi lepep an danze.

“Finalman, nou kapav tir nou prop konklisyon. Akoz samem nou trouve ki dimoun pe fer zot prop lazistis aster ek nepli ena konfians avek lapolis. Paski isi nou trouv latizann apre lamor. Mo fer enn lapel komiser lapolis pou rant an kontak avek mwa pou mo kapav denons sa bann polisie-la. Mo pans pou ekrir enn let ek al Human Rights Commission pou denons sa,” Pritam dir.

Comments

comments