Insandi Shoprite: Terib Douler Lafami Dinesh Domah

Fatigue, trakase, bann paran Dinesh Domah pe fer ale-retour Shoprite ek zot lakaz, ki trouv Palma.

Zot lavi inn arete depi Dimans le 12 Novam, kan enn insandi inn eklate dan antrepo kot zot garson ti pe travay.  Dife-la inn eklate ver 17hr30 sa zour-la ek Dinesh Domah inn retrouv li kwinse andan, dapre enn temwin.

Yer aswar, Mardi le 14 Novam, zot inn pas lanwit dan enn loto, akote antrepo-la, par per zot gengn enn terib nouvel. Zot nepli kapav ferm lizie, sirtou aswar.

Bann paran Dinesh Domah dan angwas ek zot latet osi telman fatigue ki sak minit pe pas koumandir ener tan.

Li bon zot kone ki bann ponpie inn resi metriz laflam-la, me ankor ena labrez ki pe sorti depi antrepo-la ek saler enorm andan. Se samem ki pe fer travay bann ponpie pli difisil pou zot rant andan.

Zot inn fer enn renyonyer, Mardi le 14 Novam, pou deside si bizin defons enn kote muray pou fer zot lantre andan. Li difisil pou dir si Dinesh Domah ankor an vi me so bann paran inn perdi lespwar ek pe atann pli pir ki sa.

Bann ponpist touzour gard lespwar retrouv Dinesh Domah ek zot dir ki li posib linn evakue dan enn parmi bann magazin ki ferme laba. Me dapre bann dimoun ki prezan, li difisil pou trouv li vivan akoz ler ki pe degaze laba byin toxik.

Loading...

Comments

comments