Jardin d’Anna Flic-en-Flac: Saki Enn Zom Fer Avek Bann Zanimo Pou Fer Zot Revolte.

Lo later, omwin 20 lisyin mor ek 100 zwazo. Li posib ki zot inn anpwazonn sa bann pov zanimo-la. Se samem ki bann abitan Jardin Anna, enn konplex rezidansyel rezerve a bann expatrie ki trouv dan Flic-en-Flac, deplore. Zot rakonte ki zot inn trouv enn zom lo volan enn masinn 4×4 dan le-paraz. Linn depoz enn bol ki ena diri ek enn prodwi sispe kouler maron. Se samem nouritir ki finn anpwazonn sa bann zanimo-la, bann abitan-la alegue.

Zot inn dekouver sa bann zanimo mor-la anba dan lakour zot konplex kan zot inn leve gramatin. Pourtan, sa bann zanimo-la pa sorti parti isi, zot afirme. Ankoler par sa sitiasyon-la, zot inn kontake asosiasyon Second Chance for Animal Rescue (SCAR) ek Sitwayen Animal Lindi le 13 Novam. De manb sa asosiasyon-la inn al sur plas. Zot inn konstat dega kinn fer ek inn port plint stasyon lapolis Flic-en-Flac mem zour.

Alos ki zot ti lo terin, zot inn trouv enn kamion vinn ramas bann kadav-la. Bann manb sa asosiasyon-la poz kesyon lo destinasyon final sa bann zanimo-la. Akoz ena risk saniter si zot depoz sa bann zanimo anpwazone-la dan lanatir, zot explike.

“Bann zanimo-la kime avan zot mor,” Meera Appadoo depi SCAR explike. Li denons sa sitiasyon-la. “Li posib ki sa bann zanimo-la ti enn nwisans pou bann proprieter sa konplex-la ek sertin inn plinyin, me se enn konplex rezidansyel ek personn, apar bann dimoun ki travay laba, bann manb sindika ek bann proprieter ki gengn akse. Sertin dimoun kone kisana finn anpwazonn sa bann zanimo-la ek zot kont denons sa lapolis. Mo sir ena enn lot fason pou regle sa bann problem-la dan plas anpwazonn zot. Li pa imin saki zot inn fer,” li dir.

Dan enn deziem plint depoze yer par bann abitan konplex-la, zot zfirme efektivman ki zot konn koupab-la ek dir zot kapav idantifie li. Lapolis inn egalman fer enn demann pou kapav vizionn bann zimaz kamera surveyans CCTV Jardin Anna.

Symon Lutchmaya, sef sindika Jadin d’Anna, panse ki se plito bann voler kinn fer sa. “Kote bann sindika, noun pran konesans sitiasyon-la par enn abitan. Me ziska ler, nou pankor konn sours sa problem-la. Li posib ki se bann voler kinn fer sa. Akoz de mwa desela, enn voler ti anvi rant dan konplex-la, me lisyin inn koumans zape ek sa inn atir latansyon vizil. Lapolis inn aret malfra-la,” li explike.

Enn manb enn parmi bann asosiasyon-la rakonte ki ‘malgre komyin zot inn sipliye, lapolis pe refuz pran zot depozisyon. Enn parmi bann polisie inn mem dir ki se normal pou anpwazonn bann lisyin-la akoz bann lisyin eran sa.’ Inn bizin intervansyon enn avoka pou ki lapolis azir.

Kote lapolis, nou aprann ki zot pe fer enn lanket. Ek enn sours ofisyel lapolis afirme ki si sa dimoun-la rekonet koupab maltretans, li riske enn lapen anprizonnman 6 mwa ek enn lamann ki pa depas Rs 15 000. Lapen-la varye depandan gravite sa akt-la.

Loading...

Comments

comments