[Exclusive] Insandi Shoprite: Eski Koleg Dinesh Domah Pe Kasiet Kitsoz ?

Kouma zot tou kone, finn ena enn insandi kinn eklate dan enn antrepo Shoprite, Trianon, Dimans le 12 Novam. Apre 30 minit, ponpie inn mande sur plas ek zot inn esay teign dife-la san sikse. Apre, finn gengn nouvel ki enn denome Dinesh Domah inn pieze andan, me zot pa finn fer le neseser pou al ouver laport nimero 5 ek 6, pou esay sekourir Dinesh depi laport nimero 4 (guet foto anba).

Dapre nou, ena enn zafer ki lous ladan. Nou koumanse par temwin nimero enn ki Dinesh Domah so koleg. Apre so interogasyon Dimans, li dir ki Dinesh inn al pran lans pou teign dife ek pa finn retourne. Lerla li sanz versyon ek dir Dinesh inn al pran lakle ki li ti bliye andan. Kifer enn dimoun pou met so lavi an danze pou al pran enn lakle kan ena gro dife divan li ?

Deziem zafer, kifer pa finn donn lord pou ouver laport nimero 5 ek 6 pou al sekourir Dinesh depi laport nimero 4 ? Kouma zot tou kone, oken staff pena drwa servi telefonn, alos li ti zot devwar al sekourir Dinesh premie zafer akoz li kler li pa pou kapav donn sign detres. Dapre sa map-la lao, li inposib dife fane ziska laport nimero 4 si linn pran kot nimero 2 (guet map lao). Li bon zot kone se enn batiman 500 met kare ek partou fre andan.

Trwaziem zafer, kouma enn dife kapav pran sa vites-la ki Dinesh ek so koleg pa finn resi teign dife-la dan ler ? Dapre kamera surveyans, zot ti andan sa ler lamem. Kifer zot inn fer doub leker ek desid pou re rant andan kan zot fini sorti deor ? Bizin vizyonn kamera surveyans byin pou konpran ki finn pase. Eski li posib kinn met dife ladan pou gengn lasirans ? Eski li inportan analize si Shoprite ti pe fer lapert resaman ?

Nou byin trist pou lafami Dinesh Domah ki pe ankor atann so nouvel. Nou demann otorite konserne initie enn lanket pou kone kiler zot inn rantre ek kiler Dinesh so koleg inn sorti. Ki zot inn al fer andan ek dapre so koleg, kouma dife inn kapav pran otan vit. Nou bizin repons paski se lafami ki pe soufer. Met enn komanter si zot osi zot panse ena kitsoz lous kinn deroule Dimans dernie.

Comments

comments