Insandi Shoprite: “Eski pou trouv li ou non? Li ankor vivan ou pa?”

Li refuze ki so frer inn mor. “Nou bizin retrouv li byin,” Sanjana dir. Alternativ pou insuportab pou li. Li pa kapav pans sa.

Bann ponpie sur plas dan Shoprite pa finn touzour retrouv so frer Dinesh Domah. Sa zen zom 24 an-la porte mankan depi sa insandi-la inn eklate dan antrepo supermarse Dimans le 12 Novam.

Sa ‘frer exanpler-la’, Sanjana pe priye pou li lizour ek lanwit. Dayer, sa zen tifi-la, ki dan Grade 10, li sur plas. Mem zafer pou so gran ser Sandhya ek zot bann pros.

Zot ti 20 personn sur plas kot insandi-la inn eklate Mardi le 14 Novam. Zot ti pe guet sa aksyon ek zes bann ponpie. Ek pe atann enn bon nouvel.

Ziska ler, ena zis traka dan zot latet. Apre li vinn pli dur kan pa pe gengn oken nouvel pou Dinesh. Apart lespwar zot pena naryin. “Nou pa kone ki pe pase andan. Ni zot pe les nou al guete, ni zot pe donn nou nouvel,” Sandhya dir, gran ser Dinesh.

Li ti met enn churidar, enn chal kouler roz, so vizaz ravaze par tristes ek zen fam-la pa finn kapav retenir so bann larm. “Nou pe anvi kone kinn ariv li. Eski pou trouv li ou non? Li vivan ou pa? Personn pa pe kapav dir naryin!”

Comments

comments