Li Apel Karen Ek Ena 8 An. Larm Koule Kan Konn So Soufrans.

“Li nou tifi unik, nou anvi sap so lavi.” Se enn apel an detres ki Kistnay Pariadhaven lanse. Li rakonte ki so tifi Karen, 8 an, inn gengn leucemie depi 2013.

“Mo tifi pe swiv tretman depi 4 an. Nou pe pas par bann moman difisil mwa ek mo madam. Noun resi gengn enn zanfan apre plizir lane maryaz,” misie-la explike. “Se osi enn moman byin eprouvan par lakel mo tifi pe pase. Sa fer 4 an ki li pe fer ale-vini lopital.”

Kistnay Pariadhaven explike ki linn gengn enn led oter Rs 800 000 depi gouvernman pou ki so tifi kapav swiv tretman. “Malerezman, sa som-la pa sufizant. Larzan-la inn depanse pou bann swin mo tifi dan l’Inde.”

Kan zot inn retourne Avril dernie, lazwa bann paran-la pa finn dure. Pronostik bann medsin akablan: Tipti Karen inn re koumans soufer sa terib maladi-la. “Ti enn gran sok kan noun aprann verdikt-la,” papa-la dir.

Kontinie tretman dan l’Inde

“Etan done ki noun gengn led avek gouvernman, nou bizin trouv lesres larzan pou kontinie so tretman. Nou bizin pran avion oplitar le 20 Novam. Nou res mwins ki enn semen pou kapav sov nou tifi,” Kistnay Pariadhaven explike.

Koup Pariadhaven kont lo zenerozite bann Morisyin. Zot kapav fer zot don lo so kont MCB 000443894213 ek kont SBM 01810100307267. Zot kapav kontakte paran-la lo 57589889.

Si zot pa disponib ou andeor Moris, zot kapav fer enn don anba par PayPal ou kart kredi.

Nou pou fer neseser transfer kas-la lo bann paran-la zot kont avan le 20 Novam. Mersi lepep

Loading...

Comments

comments