Sarah, 15 An, Ansint 7 Mwa: Chetan “Mo pou marye avek li”

Sa fer plizir zour ki Sarah pe gengn bann vomisman. So mama inn panse ki li ena gastrik. Me li desid pou amen li lopital pou fer examinn li par enn medsin. Si li ti kone ki pe atann li, li ti pou dir sa pli boner…

Nou dan mwa Mai. Sa fer 2-3 semen ki Sarah, 15 an, pa dan so leta normal. Li pa pe aret gengn vomisman. So mama pa finn gengn gran traka akoz Sarah gengn problem gastrik depi li tipti. Zour pe pase me lasante so zanfan pa pe ameliore. Roshni desid pou amen li lopital.

Mama ek tifi inn pran pasians sa zour-la akoz ti ena boukou dimoun lopital. Se apre ener tan ki dokter inn resi examinn Sarah. Apre kinn fini examinn li, medsin-la desid pou fer enn test disan.

“Depi komyin letan li pann gengn so reg,” medsin-la demande. Roshni dir ki pre de mwa li pann gengne. Ek linn presize pou dir ki li pa regulie dan so reg. Medsin-la demann zot pou atann enn tigit avan li retourne. Kan li retourne li dir Roshni: “Ala rezilta madam. Felisitasyon, ou tifi ansint.”

Roshni inn gengn enn sok ek dir ki se enn erer. Me test disan pa fer erer, Sarah pe atann enn ti bebe. Pou kisana ? Ek kouman pou anons sa so papa ? Sa se enn lot zistwar…

Kan zot inn rant kot zot, Roshni inn demann Sarah kisana papa zanfan-la. Me depi ki Sarah inn aprann so groses, linn aret koze ek linn sezi. Se apre de zour ki Roshni inn resi konn papa zanfan-la. Li panse ki zom-la inn donn Sarah enn fos idantite. Saki lous ladan, Sarah pa mem kone kot li abite. Explikasyon ki Sarah donn so mama lo zot premie rankont fer per.

Inside News inn zouen so bann paran sa semen-la. Li asiz akote so mama lo enn fotey dan salon, Sarah pa koz enn mo. Eski li kontan pou vinn mama dan de mwa ? “Mo pa kone ki pou dir,” li dir avek enn ti sourir.

Li dir linn fer konesans Kevin atraver so kamarad lanfans. Se li mem kinn donn Kevin nimero Sarah ek li travay kom enn server dan enn lotel Curepipe. “Li pa ti pe aret arsel mwa kan mo pa ti pe reponn li lo Facebook, ousa so bann call telefonn ou mesaz,” li konfie.

Li rapel enn zour Merkredi an Fevrie Kevin ti donn li rande-vou dan Quatre-Bornes. “Mo ena enn zafer pou donn twa. Vinn zouen mwa.” Sarah inn demann li kiete sa mem zour. Me kevin inn dir li enn surpriz sa ek inn insiste pou li vinn zouen li pou kone. Li pa ti kone ki kevin ena dan so latet ek inn desid pou al zouen li Quatre-Bornes.

“Linn pran enn taxi pou vinn zouen mwa. Se premie fwa ki monn trouv li divan mwa. Linn dir mwa monte ek li pou amen mwa kot so enn kamarad dan Curepipe. Monn monte ek monn panse nou pwal rekuper saki li ti promet mwa.” Kan zot inn ariv sur plas, Kevin inn koz avek enn fam ek Sarah ti pe atann par deryer.

Apre 2-3 minit, Kevin dir Sarah swiv li ek mont letaz. “Monn swiv li san poz oken kesyon. Noun rant dan enn lasam. Kan monn asiz lo lili, Kevin inn vinn akote mwa ek koumans ser mwa ek anbras mwa.” Zen fam-la inn koumans pous li me Kevin inn kontinie persiste. Se a sa moman lamem, li dir, ki linn gengn relasyon sexuel avek li. “Nou finn res dan lasam-la pandan dezer tan.”

Me olie depoz li kot li, Kevin inn kit li dan enn ti simin ek dir li pou vinn pran li dan 10 minit. “Monn atann li plis ki dezer tan. Se la ki monn realize Kevin inn abandonn mwa.” Se enn sofer taxi, li dir, kinn akonpagn li ziska so lakaz.

Roshni dir ki linn resi rant an kontak avek Kevin apre ki medsin inn anons li sa nouvel-la. Linn anons li nouvel-la ek inn exize pou ki kevin vinn zouen li. “Kan linn vini, linn prezant so bann exkiz ek inn asir mwa ki li pou pran so responsabilite. An revanz, linn dir pou pa gat lavenir Sarah, li pou pey enn medsin pou fer avortman. Linn donn mwa enn som Rs 6000.”

Roshni inn refuz pou asum sa responsabilite-la tousel. Kevin, li dir, pa finn trouv oken medsin ki kapav fer sa avortman-la. Kan Kevin inn realize ki li pou rant dan enn gro problem, linn dir li pou pran responsabilite pou subvenir bann bezwin ti zanfan-la. Me apre de semen, linn disparet net ek pa finn donn oken sign lavi.

Chetan Balaram “Mo pou marye avek li”

Linn arete par lapolis Curepipe Mardi. Chetan Balaram ki reponn enn akizasyon ‘causing child to be sexually abused’ inn prezante lakour Curepipe. Li avoue ki linn gengn relasyon sexuel avek Sarah ek inn soutenir ki li ti konsantant sa zour-la.

Apre ki linn kone ki li pou gengn gro problem, linn dir bann anketer ki li pans pou marye avek Sarah. “Mo pou marye avek li,” linn fer konpran. Me bann paran Sarah, ki pa dakor avek zot relasyon, inn aksepte pran responsabilite zot ti zanfan ki pou pran nesans an Desam.

Loading...

Comments

comments