Insandi Shoprite: Dinesh Domah Introuvab Apre Kinn Fouy Partou

“Noun deza fouy partou dan antrepo-la ek nou pann trouv oken indis. Nou finn al bann landrwa kot nou ti bizin ale ou kot li ti kapav ete me sa pann donn naryin,” enn ofisie lapolis konfie.

Lo sit insandi, dan antrepo Shoprite Vandredi le 17 Novam, bann zefor inn multiplie pou retrouv Dinesh Domah, 24 an, kinn pieze kan enn insandi inn eklate le 12 Novam. Me touzour pa naryin. Ek bann spekilasyon pe koumanse: eski li posib linn kit batiman-la ek sove ?

Linn kapav sove kan insandi inn eklate,” enn ofisie lapolis dir. Enn ipotez ki enn parmi Dinesh Domah so bann kouzin evoke. “Kapav linn per ek inn al kasiet lot plas. Ou kone, li ti enn fumer. Enn mego sigaret kapav a lorizinn sa insandi-la. Se bann spekilasyon. Me, nou pa kapav aret panse.”

Bann paran zen zom-la, zot nepli kone si bizin fer so dey ou kontinie gard lespwar retrouv li vivan. “Li ti konn sa antrepo-la byin,” enn parmi so bann kouzin soutenir. Li osi linn travay inpe letan dan sa supermarse-la, ek inn revele ki ena plizir laport sorti, me partou ena kadna. “Direksyon per ki nou kokin bann prodwi,” li dir.

Ek Vandredi, arme avek bann mask, legan ek lapel, diferan unite lapolis, ladan Special Mobile Force, inn al sur plas ek rant andan antrepo-la. Diferan eleman inn rekolte pou fer bann analiz.

Me touzour, ena enn loder andan ek andeor ki pa pe bon pou bann limie travay. Ena bann aliman kinn detrwir par laflam, bann ofisie inn dekouver de lisyin kinn karbonize.

Ver 14hr30, Vandredi, enn lekip ki konpoze avek 40 anplwaye Shoprite inn ariv sur plas insandi-la. Zot ti ena pou misyon debleye ek retir bann prodwi ki lo reyon.

Toutfwa, bann otorite pann donn zot otorizasyon pou tou rant an mem tan. Zot inn rant dan batiman-la par group 15 dimoun. Bann anplwaye ti pe gard lespwar retrouv zot koleg.

Enn tigit avan 16hr, Anil Bachoo inn osi fer deplasman laba. Ansyin minist infrastriktir publik inn rankontre bann pros zen zom-la ek inn donn zot soutyin.

Lapolis pa kont pou aret bann resers. “Tank ki pa retrouv zen zom-la, nou pou kontinie nou resers.” Me mister otour so disparisyon pe ankor plane.

Comments

comments