Enn Mama Kit So 2 Zanfan: Raj “Kan Reena ti ankor avek mwa, li ti fini koumans so rol”

Raj* (non fiktif), papa 2 zanfan, ti apros nou pou rakont enn mezavantir kot so leker inn kas an mil morso. Li dir ki so de garson, ki ena 7 an ek 10 an, ti anvi zouen zot mama apre ki Raj inn separe avek so madam 3 mwa desela. Me sa inn pas mal kot so madam travay dan Bagatelle

Nou viktim konfie ki se enn denome A. J. ki travay ansam dan enn restoran dan Bagatelle. Papa-la inn dekouver mama-la so bann rol kan linn trouv bann mesaz lo so ansyion portab. Li dir ki so madam Reena ti fini koumans so rol kan zot ti ankor ansam.

“Apre ki Reena inn kit mwa pou Avinash, mo 2 garson pa pe kapav reste san so mama. Mo ti mem amen zot pou guet li Bagatelle me laba zafer inn dezenere. Dimoun inn koumans tou kalite koze kot mwa ek mo 2 zanfan inn koumans afekte. Dimoun rakont tou zistwar ek Avinash al kit mo madam Reena lakaz kot li aswar,” Raj rakonte.

Nou interlokuter pena figir pou montre lasosyete. Reena mem oze pou fer so aman Avinash menas papa-la pou aret gengn kontak. Ek inn deza dir Raj ki li pou fer bat li. Se enn moman byin trist ki sa papa-la pe fer fas dan lavi. Li azoute ki zame li pou kapav marye malgre ki li ankor zen. Li prefer guet so bann zanfan.
Papa-la konfie ki so 2 zanfan inn tromatize ek zot mank zot mama. Pena enn zour kot inn pase akot bann zanfan-la pann mank zot mama ek demande kot li ete. Nou finn esay rant dan soufrans lafami me sa pe vinn depli anpli difisil.
Reena inn vinn aveg dan lamour so aman Avinash. Mem si so lafami inn supliye li pou retourn avek so mari akoz zot 2 ti zanfan, li deklar sourd.
Loading...

Comments

comments