Insandi Shoprite: “Nou pa pou ale tank nou pa terminn nou travay, pou retrouv Dinesh”

Sa fer enn semen, zour pou zour, ki enn insandi inn eklate dan Shoprite, Trianon. Touzour pa oken tras Dinesh Domah. Kisana ti sa zom 24 an-la, ki ti ena enn kopinn, bann proze, bann rev dan latet? Eski linn resi surviv apre ki linn pieze dan sa four-la?

Sa gro lafime ki ti pe flot dan lesyel Trianon inn disipe. Vandredi gramatin, soley inn resorti. Sa ti enn move letan pou bann ponpie, bann ofisie Special Mobile Force, bann polisie kinn fatigue apre batay san mersi kont insandi kinn ravaz antrepo ipermarse Shoprite.

Dan zot lizie, pourtan, enn laflam: se determinasyon. Zot pa pou ale avan retrouv Dinesh Domah, zot afirme. Zen zom 24 an-la inn soufle so 24 labouzi le 7 Novam. Ti enn Mardi ek so bann pros ti prepar li enn surpriz. Dimans, aswar dram-la, li ti bizin al zouen so bann kamarad ki ti pou swet li bon aniverser…

Sourian, zovial, boser, zenere. Se koumsa mem ki so bann pros dekrir Dinesh. “Li byin familial ek surtou nou sorti ansam souvan. Zame mo finn tann li koz for ou diskit avek kiken,” enn parmi so bann kouzinn dir. Dan so lavwa, enn melanz lespwar ek tristes. Dinesh travay dur, li ena bann proze, bann rev, enn kopinn. “Sa fer enn bon moman ki zot ansam. Zot ti ena bann proze an tet pou zot lavenir, mem si zot maryaz pa ti pou aster-la.”

Pou respekte douler lafami Dinesh, komsi zwazo inn aret sante laba. Ena enn parfin dezolasyon ki flote dan ler Shoprite, ki melanz avek enn loder laviann pouri. Ponpie ek solda kontinie fouye san arete. Ena veyikil rouz, ble, blan, kaki ki pe kontinie fer ale-vini laba. Gramatin, ena enn lot lekip ki pran rele. Nou trouv tre lafatig lo zot vizaz. Ena dekourazman osi. Me touzour pena oken tras Dinesh.

Zen zom-la inn koumans travay Shoprite 7 an desela. Ek pa ti kont pou sanz travay, dapre bann rimer. Antrepo-la, ti so deziem lakaz ek li ti konn tou ti kwin laba. Saki fer sertin dimoun kwar ki linn kasiet kitpar.

Comments

comments