[Video] Super U Flacq: Enn Pedofil Pieze Par Enn Kamera Cache

Bann klian: “Bann etranze, ena koz Franse, ena Angle, pli boukou Angle.” Zot pou pey Rs 2500 a Rs 3000 par seans. Deborah pou vinn ‘ris’, so interlokuter explike, enn inkonu ki linn rankontre dan enn ipermarse dan Flacq. Deborah, se enn tifi ki ena 15 an. Pou bann bezwin lanket. An realite, se enn zournalist l’express. Enn lekip inn mobilize pou denons enn denome Rajeev Lemasseur.

Pwin depar lanket-la: enn mesaz SOS kinn anvwaye par enn adolesant lo paz Facebook l’express. Ek deborah lamem pran nesans. “Bonzour, zot pe ankor rod fam pou travay? Kouma mo kapav postule?” li demande pandan so premie kontak avek Rajeev Lemasseur.

Zom-la reponn deswit ek demann so non, laz ek ladres. Mwins ki enn minit plitar, bann mesaz-la vinn explisitman sexuel. “Eski to vierz? To zis anvi fer masaz ou plis?”

Deborah ena zis 15 an. Pou li, sa pa enn sousi. Ek li pou fer ‘boukou larzan avek plizir klian. Ant Rs 2500 ek Rs 3000 par klian.’

Interview Deborah inn fixe pou Lindi le 13 Novam ver 9hr. Destinasyon: enn studio ki Rajeev Lemasseur ena dan Palmar. Dabor, rande-vou inn fer dan Flacq kot li pou azir kouma enn pedofil ki pou vinn pran li. Depi laba, li kont pou kondwir li ziska Palmar.

“Exersis pratik”

Me avan rande-vou, li demann Deborah pou antrene pou ki li pa gengn difikilte pandan ‘interview’-la. Adolesant-la bizin mem servi enn labouzi pan ‘exersis pratik’…

Inn ariv 9hr Lindi le 13 Novam. L’express pe fonksyone an mod kamera cache. Lekip l’express ariv lo parking enn ipermarse dan Flacq, 1hr30 minit pli boner, pou konn plas-la byin.

Deborah asize lo enn ban pre kot kwin zanfan. Enn kou, enn veyikil konpagni sekirite prive fer so lantre. Individu ki abor resanble saki zot inn trouve lo Facebook, ki propoz bann travay kouma sekirite pou konpagni prive-la. L’express inn gengn idantite zom-la: A. J., enn abitan Brisée-Verdière. (Pou protez so lafami ek so garson ki ena 10 an, pa finn divulgue so non).

Kan linn arive, zom-la demann Deborah pou zouen li dan loto. Pa kesyon li fer sa par pridans. Zen tifi-la inn demann li pou vinn zouen li dabor. “Mwena 2-3 kesyon ki mo prefer demande avan vinn dan loto avek ou,” Deborah inn dir li.

Li pann insiste. Ek desann depi loto-la. Rajeev Lemasseur, se enn misie gran kalib, ki ti port linet soler ek enn kravat. Naryin pa montre lintansyon sa misie-la.

Li trouv Deborah me li ti enn tigit nerve akoz li pa ti ena labitid fer sa misyon-la dan enn lespas publik. Pourtan, linn fer nou konpran ki se pa premie fwa ki li fer sa. Li dir ki li pa alez andeor ek prefer amen Deborah andan dan enn food-court. Partou ti ankor ferme ek pa ti ena boukou dimoun.

Atraver telefonn Deborah, lekip l’express tann zot konversayon. Zen tifi-la anvi kone kouma ‘interview’-la pou deroule dan Palmar mem zour.

Enn rezo

Zom-la explike li anvi kone kouma Deborah pou konport li divan so bann klian ek ki bann ‘servis’ ki li kont ofer. Pandan sa ‘interview’-la, li pou bizin tret li kouma enn so bann klian. Zis pou li kapav evalue li.

Deborah demande si bann klian-la kapav vinn violan. Non, prezume pedofil-la dir.

Kot Rajeev Lemasseur so bann klian sorti? Deborah inn demann li ek li explike ki li an kontak avek bann anplwaye enn lotel. Tousala deroul diskretman. Enn fwa ki bann klian gengn tantasyon par propozisyon-la, bann anplwaye lotel kontakte Rajeev Lemasseur pou ki li fourni bann fam ek bann tifi.

“Ou pa gengn per tansyon gengn problem? Paski mwa mo per mo bann paran kone,” Deborah dir. “Monn fer enn swa…to bizin anlev sa freyer-la,” li reponn Deborah. Li propos li pou al Palmar pli vit posib.

Deborah demann li pou al twalet. Laba, enn lot zournalist pe atann li ki pas pou so kouzinn. Se lamem ki li tir pretex ek met fin sa rande-vou-la. Akoz so kouzinn pou demann li lo so prezans dan Flacq sa ler-la. Li reponn ki se so profeser leson partikilie. Finalman, li pou kit plas-la avek so kouzinn…

Video:

Tou inn koumanse par…

Ti le 8 Novam. Enn zen tifi, ki ena 16 an, kontakte nou lo Facebook. Li fer l’express par, par enn kaptir lekran, bann esanz ki linn gengne avek enn individu. Lavey, li ti postule konsernan enn travay kom masseuse atraver Facebook. “Mo bizin ou led. Mo pe rod travay part-time pandan mo bann vakans skoler. Monn anvway li enn mesaz ek linn reponn par bann mesaz indesan. Mo zis enn zanfan,” li explike lo telefonn. Bann mesaz-la sufizan pou ki lans enn lanket.

“Mo demann pardon”

Sink zour apre kinn piez li avek kamera cache, ti ariv ler pou konfront Rajeev Lemasseur pou so bann aksyon. L’express inn telefonn li ek inn dir li ki zot kone linn anvway bann mesaz a enn miner, ki li ti egalman anvi amen li dan loto dan enn bungalow. Ek ki linn devwal enn rezo pedofili. Linn gengn sok ek zom-la pann demanti sa zafer-la. Li avoue ek dir ki linn fer sa bann zafer-la. “Mo prezant mo bann exkiz, mo kone ki monn fer sa bann zafer-la me ti enn gran erer,” li dir. “Pou ki zafer ou pe demann exkiz?” l’express demann li. “Mo pa pou kapav koz avek ou aster-la, mo dan enn lapriyer, mo rapel ou dan 45 minit,” li afirme. Evidaman, zame li pou re telefone.

Li kasiet rol li amene dan so lantouraz. Dan Brisée-Verdière kot li abite, bann vwazin koz zis bann bon zafer lo li. Ena konn li kouma enn azan sekirite ki souvan dan so loto konpagni, lezot konn li kouma enn relizie sa kartie-la ki zame refiz pou rann servis bann dimoun ki solisit li.

Kot so travay, naryin pa repros li. So bann superyer inn afirme ki li parmi bann meyer eleman. Difisil pou kwar ki sa anplwaye model-la ena enn faset cache. Difisil pou bann-la kwar ki abor samem loto li amen bann tifi miner dan bann bungalow pou answit livre zot a bann klian.

Dan lantouraz A. J., lezot pa pou ezite pou dir ki so bann deplasman pa indiferan. “Pena ler, ou trouv li dan so loto konpagni partou partou,” li soutenir. Ek apre, ena saki explike ki so post travay zistifie ki li deplase souvan. Bann-la pa ti doute ki abor samem loto A. J. anbark bann zen prwa pou fer bann interview kot li demann zot tir linz.

Bann zimaz veyikil-la inn pous l’express kontakte direksyon konpagni-la. Zot inn aksepte resevwar zot. Apre ki zot inn explik sa sitiasyon-la ek enn sok inn disipe, direksyon inn fer l’express parvenir enn reaksyon. “The company has always taken all the necessary and reasonable precautions to ensure that the activities of the company are performed as per the legal framework of Mauritius.” Zot azoute ki antrepriz-la disosi totalman bann azisman so manager ek kondann severman bann aktivite kriminel so anplwaye. “The company has initiated the necessary actions and reiterates its commitment and pledge to continue working for the benefit of the Mauritian society and for the welfare of the people,” antrepriz-la insiste.

Loading...

Comments

comments