Mahebourg: Sharif “Enn gueriser inn fer diab lo mo fam kinn sove pou al res avek li..”

Sharif, 38 an, dezespere depi ki so madam, 32 an, inn kit li ek so 2 zanfan pou al viv avek so aman. Li akiz li pou fer diab lo li…

Sharif (prenon modifie) enn mekanisyin dan enn propriete disik. Li ti marye an 2010 ek zot ena 2 zanfan. Tou ti korek dan sa koup-la. So madam ti enn fam de menaz ek ti pe okip so bann zanfan.

Kan bann zanfan-la inn grandi, so fam ti pe travay dan enn magazin. Sa lane-la, depi Mars, linn koumans soufer bann douler vant. Sharif explike ki linn amen li kot plizir medsin me pann kapav fer naryin pou so douler.

So madam ti touzour pe gengn douler vant, ek enn pros inn konsey Sharif pou al guet enn gueriser, ki ena 40 an parla dan Plaine-magnien. “Li ti explike ki ena enn mesanste lo mo madam li ti fer bann rituel spirituel. Apre li dir ki li bizin vinn dan lakaz pou tir bann move kitsoz,” Sharif explike. “Gueriser-la inn reklam Rs 15 000 pou tousala. Li dir li bizin al lo la grande croix, vers disan zanimo etc.”

Enn semen apre, gueriser-la inn vinn kot zot pou bann rituel. “Linn fouy dan bann po fler, ki trouv dan nou lakour, ek linn anlev bann kanf, zwayon ek bann limon transperse ek anroule dan bann morso tisu. Kan nou finn trouv sa bann zafer-la, nou finn soke.”

Li konsede ki so fam inn gueri me tan an tan, gueriser-la ti pe vinn kot zot ziska sa inn vinn enn labitid. Sharif presize ki li pa ti pe trouv naryin mal akoz li ti pe fer so fam konfians. Ziska enn pros inn fer li aprann ki gueriser-la ti pe vinn kot li mem kan li absan. “Mo madam reponn mwa ki parfwa li vinn guete si tou korek ek mo kwar li mem, mo pa port atansyon saki bann lafami dir mwa.”

Me enn zour li remarke ki so fam inn sanze. “Mo madam paret pa anvi guet mo figir, souvan li gengn diskisyon avek mwa ek li mem tap kriz avek mo bann zanfan. Li refuz gengn relasyon avek mwa, li sorti dan lazourne kan mo travay ek kan koz avek li, li diskite.”

Sharif panse ki so fam inn gengn diab ek li repran kontak avek gueriser-la. Li rasur li ki se enn problem konzigal. “Li ti mem dir mwa ki petet mo madam nepli ena lamour pour mwa ek plito nou separe. Mo pann pran li kont paski mo kontan mo madam.”

Koumansman Septam, Sharif desid pou vey so fam. Linn swiv li ziska Caudan Waterfront Mahebourg. Ek li dekouver ki gueriser-la ti osi prezan sa zour-la. “Kan mo trouv sa monn soke, zot ti pe trap lamin. Monn al ver zot, noun gengn diskisyon ek monn kogn gueriser-la kinn sove ek ale. Mo fam finn dir mwa oui so galan sa ek li pou al res kot li. Depi sa li pann retourn lakaz ” Mo panse ki gueriser-la finn fer diab lo li…”

Sharif indike ki linn al stasyon lapolis me inn refuz pou anrezistre so plint akoz zot pa kapav intervenir dan bann ka infidelite, akoz se pa enn ofans par lalwa.

Solisite pou enn reaksyon, madam Sharif inn konfirme ki linn fer so swa pou viv an konkibinaz avek gueriser-la.

Comments

comments