Sandesh Domah: Portre Enn Zom Ki Finn Sakrifie So Lavi Pou So Ser

Li ti fek fet so 24 an le 7 Novam. Sandesh Domah ti pe frekant Louis Nellan Government School ki trouv La Louise. Apre so Certificate of Primary Education, linn rant Palma SSS avan transfere collège Labourdonnais ki trouv dan Port-Louis.

“Apre so lexamin SC, Sandesh inn abandonn so bann letud pou trouv enn travay. Sa fer 7 an ki li travay kouma storekeeper dan Shoprite. Ti so premie boulo. Li ti kontan so travay. Linn abandonn kolez akoz li ti anvi ed so ti ser Sanjana ek asir so lavenir apre lamor so mama. Linn prefer sakrifie so lavenir pou Sanjana, tipti tifi so lafami. Sandesh inn vinn matir depi ki li zen. Se enn zom kalm ek dou,” Sandhya, gran ser-la rakonte.

Sanjana, tipti ser-la, konfirme ki so frer ti ankor byin zen kan linn kondane pou okip li. Li rakonte ki so frer inn touzour donn li tou saki linn rode. “Mo frer finn sakrifye so ledikasyon akoz mwa ek li finn get mwa kouma enn papa okip so zanfan. Li ti pe ekonomiz larzan pou asir mo lavenir. Li ti mo protekter. Li ti pe travay byin dur. Byin rar li aste linz pou li. Mem si li pa ti ena larzan, li ti pe fer tou pou tou pou fer mwa kontan. Kan mo trist, li esay fer mwa riye pou ki mo santi mwa korek. Aster li nepli dan sa lemond-la, mo santi mwa tousel. San li, mo lavi pena oken sans,” li konfie an larm.

Kouma linn aprann atraver media ki kadav Sandesh inn retrouve, Sailesh, kamarad lanfans zen zom-la, inn al sur plas dram-la. “Se enn gran sok pou mwa. Sandesh ek mwa inn grandi ansam. Li ti kouma mo frer. Mo ti zouen li zour so aniverser. Li ti byin kontan. Li ti pe fer bann plezantri. Linn dir mwa ki li bizin al lakaz boner. Li ti byin devoue avek so lafami.” Funeray Sandesh inn prevwar azordi, Lindi le 20 Novam.

Comments

comments