[Video] Grand-Baie: Vwasi Kouma Antrepo Intermart Opere

Enn ti letour dan antrepo Intermart Grand-Baie pou trouv pli kler, apre insandi kinn eklate dan enn antrepo Shoprite, Trianon, Dimans le 12 Novam…

“Se enn move peryod pou avantire dan antrepo-la,” Michael Mootia, Floor manager Intermark Grand-Baie, lanse. An efe, avek enn sanzman management kinn fer resaman ek bann komann fin dane, bann anplwaye pe travay dur pou terminn bann ranzman.

Deryer sa gran ipermarse Intermart Grand-Baie-la ena 2 gran antrepo, trwa tipti lasam stokaz ek 2-3 buro. Premie antrepo, ki trouv dan sou-sol, ena enn gran laport atraver lakel ipermarse-la resevwar bann livrezon.

Plizir alarm

Apart gran laport, ena egalman trwa laport sekour dan sak nivo batiman-la. “Venant de n’importe quelle partie du bâtiment, les employés peuvent utiliser cette voie en cas d’incendie ou autre catastrophe,” Abthar Bhurroo, Chief Financial Officer (CFO), avanse.

Se dan sa nivo lamem ek laport livrezon kinn gard lalkol, CFO dir. Ek dan lasal, nou kapav trouv plizir alarm. “In case of fire, break glass,” nou kapav lir. Me osi enn tuyo ek enn laponp dife, kinn plase pre avek asanser-la. Dan antrepo-la, kat helpers ti pe ranpli zot trolley.

“Souvent, les plus grands dangers sont les employés eux-mêmes ou les clients,” Abthar Bhurroo dir. An efe, li rapel ki enn fwa kot enn anplwaye ti alum petar dan enn antrepo. Ou ankor enn lot fwa kot enn klian inn servi gaz camping anplin supermarse.

Erezman ki sa bann tipti insandi-la inn metrize byin vit apre ki zot inn servi laponp dife disponib, Abthar Bhurroo dir. “N’empêche, qu’avec presque 150 employés, il est difficile de s’assurer qu’ils ne fument pas dans les entrepôts,” li deplore.

Video:

Lo deziem nivo, enn lot antrepo, ki anpli demenazman. Rezon ? Bann zoue pou fet pe koste ek bizin amenaz lespas. Eski zot inn pran dispozisyon pou prepar enn insidan parey ? “Il y a toujours des tuyaux à eau, des fire alarms… et le désordre ne dure pas,” Michael Mootia asir nou.

Dan Intermart, zot form zot personel byin, li avanse. Sak sis mwa, enn fire drill, sou soupervizyon Health and Safety Officer group-la, organize. Plizir manb personel forme pou teign dife miner. Me si dife persiste bizin sorti.

Par ayer, nou aprann ki Health and Safety Officer group-la al sur plas sak semen dan tou supermarse. San konte ki enn supervizer cheke si tou dan lord toulezour gramatin.

Comments

comments